lördag 28 april 2012

Vaccin som förlamar och steriliserar

Summering av nedanstående artikel:
Bill Gates är inte ensam om att hänga ut dem som är skeptiska mot olika vaccin och dess innehåll. Många s.k. vaccinmotståndare benämns ofta som lägre stående individer med total avsaknad av både vett, etikett och vetenskapliga fakta. Vederbörandes utbildning ställs emot forskares universitetsutbildningar och de syrliga kommentarerna haglar. Lågutbildad, tig och buga dig inför de korrekt akademiskt utbildade herrarna och damerna i position ”hög”. Vaccinmotståndarna får ofta höra att de skall analysera sina åsikter och ta ansvar för alla de barn som kan dö för att de förespråkar försiktighet och utbildning inom området. När höll man en läkare ansvarig sist?
Det kanske helt enkelt bara är så att dollar-Bill helt enkelt lämnade Microsoft för att satsa på de verkligt stora pengarna…. Can´t blame him for trying to make money, or?
Hur manga har hört Bill berätta hur han känner det när han fick veta att 47.500 barn förlamats I Indien och det utav ett vaccin som kommer ifrån hans alldeles egna poliovaccinprogram? Samt att de som förlamats dog dubbelt så fort som de som infekterats av den verkliga/levande virusstammen…..
Man kan ju börja fundera över varför så många anser att dollar Bill är involverad i något slags utrotningsprogram. Vetenskapliga lögner döljs i agendan.
Det är känt sedan tidigare att polio inte kan utrotas och det eftersom den biotekniska industrin framställt viruset på syntetisk väg. Forskare har levt med denna vetskapen i 10 år!
Detta syntetiska polio viruset som skapats av Biotech Labs är mer virulent, mer benäget att döda än den naturliga varianten.
Finns det mer vaccin som fungerar som detta? Självklart! Den biotekniska industrin har även skapat andra syntetiska virus… att nämna Pertussis – kikhosta. Vad händer här, jo, en mer virulent stam bidrar till att vaccinet bidrar till utbrott istället för att skydda.
Det finns många års studier som visar att vacciner orsakar just de sjukdomar som de påstår att de skall förebygga samt att de även orsakar fler sjukdomar. Nya problem har uppstått på allas vår vaccinhimmel!

Självklart är det allvarligt att vacciner orsakar sjukdomar och i fallet med polio där vaccinet även tillför fler dödliga virusstammar. Men det finns ytterligare 2 frågor som nu börjar uppmärksammas och dessa är:
1.      Polysorbat 80  -  infertilitet      - kan ju leda till att vi slipper preventivmedel i framtiden..

2.      2. The introduction of patented intellectual property into all American children and many adults , which raises unaddressed legal questions over who has claim to their bodies, blood, organs, etc. All the new vaccines use patented genetically engineered synthetic material (GMOs) which are shot into people's DNA in the same manner as the biotech industry shoots GMOs into the DNA of seeds. Införandet av patenterade immateriella rättigheter vilket väcker juridiska frågor om ansvar och anspråk. Alla de nya vaccinerna använder patenterade genetiskt syntetiskt material (GMO) som skjuts in i människors DNA på samma sätt som bioteknikindustrin skjuter genetiskt modifierade organismer i DNA frön. The biotech industry is aggressive in claiming rights to what they assert as their intellectual property, even against farmers' land was contaminated against their will through pollination by GMO plants. Utan människors vetskap eller insikt så förorenas deras humana DNA av patenterat GMO! From Nurses and the sterilization experiments of Auschwitz: a postmodernist perspective , speaking of a new ethics, post Aschwitz:
Text nedan är översatt via google translate och innehållet är väl värt för skeptiker till vaccinskeptiker att fundera över:

“At the heart of this new ethics is the testimony of suffering that reflects the Nazi attempt to reduce the human to a mere biological substance, a degree of degradation that erases meaningful distinctions between human and non-human, life and death, ethics and physiology.” "I hjärtat av denna nya etik är vittnesbördet av lidande som återspeglar det nazistiska försöket att minska den mänskliga till en ren biologisk substans, en grad av nedbrytning som raderar meningsfulla distinktioner mellan människa och icke-mänsklig, liv och död, etik och fysiologi . "
The modern pharmaceutical industry seeks that blurring of distinctions: Den moderna läkemedelsindustrin eftersträvar att suddas ut utmärkelser:
“These corporations are voraciously patenting the earth's life forms-its plants, bacteria, viruses, animals and even human genetic lineages. "Dessa företag är glupskt patent jordens livsformer-fabrikerna, bakterier, virus, djur och även människor genetiska linjer. Reproduction of plants, animals and humans may eventually be totally controlled by these corporations, genetically-altered, recombined into chimeric life forms and exploited for profit.” Reproduktion av växter, djur och människor kan så småningom helt kontrolleras av dessa företag, genetiskt förändrade, återförenas i chimära livsformer och utnyttjas för vinst. "
3. The pandemic laws put in place by Bush (whose family is closely tied to the pharmaceutical/biotech industry and made their fortune in Germany) lack public health measures but would establish medical martial law and the forcing of untested (even unknown) vaccines onto the entire population, without the government needing proof an emergency or even that a disease be present. De pandemi lagar som införts av Bush (vars familj är nära knuten till läkemedelsindustrin / bioteknikindustri och gjorde sin lycka i Tyskland) saknar folkhälsoåtgärder men skulle införa medicinska krigslagar och att tvinga oprövade (även okända) vacciner på hela befolkningen, utan att regeringen behöver beviset en nödsituation eller ens att en sjukdom vara närvarande.
The wealthiest people in the world, including Gates, are interested in drastically reducing the population. De rikaste människorna i världen, inklusive Gates, är intresserade av att drastiskt reducera befolkningen. The Bush laws around pandemics are vague enough to invoke at any time and give unlimited power over everyone's bodies, stirring up parallels to the Nazis forcing unknown and untested vaccines on people, writes Dr. Rath: De Bush lagarna kring pandemier är vaga nog att åberopa som helst och ge obegränsad makt över allas kroppar, röra upp paralleller till nazisterna tvingar okända och oprövade vaccin på människor, skriver Dr Rath:
“The pharmaceutical departments of the IG Farben cartel used the victims of the concentration camps in their own way: thousands of them died during human experiments such as the testing of new and unknown vaccines.” "De farmaceutiska avdelningar IG Farben kartellen använde offren för koncentrationslägren på sitt eget sätt: tusentals av dem dog under mänskliga experiment såsom testning av nya och okända vacciner."
The pharmaceutical industry used the false idea that vaccines are miracles that save people, and the ongoing and stunning falsehood that a flu pandemic killed millions in 1918 , to put in place grossly unconstitutional laws that could be invoked at will. Läkemedelsindustrin använde falska idén att vacciner är mirakel som rädda människor, och pågående och fantastiska lögnen att en influensapandemi dödat miljoner år 1918 , att införa grovt författningsstridiga lagar som kunde åberopas efter behag. Those laws would use our own military as an unwitting instrument of harm and potentially of death for Americans. Dessa lagar skulle använda vår egen militär som en ovetande instrument för skada och potentiellt död för amerikaner.
In 2005, researchers Susan Benedict and Jane M. Georges noted : År 2005, forskare Susan Benedict och Jane M. Georges noteras :
“Foucault (1979, 140) utilized the term 'bio-power' to express the exercise of technology to achieve subjugation…. "Foucault (1979, 140) använde termen" bio-power "för att uttrycka utövandet av teknik för att uppnå underkastelse .... Agamben asserts that the ethics that remains 'after Auschwitz' is an ethics of testimony, and the fundamental task of such an ethics is to bear witness.” Agamben hävdar att den etik som återstår "efter Auschwitz" är en etik vittnesbörd och den grundläggande uppgiften för en sådan etik är att bära vittne. "
But Bill Gates, whose vaccines are verifiably paralyzing thousands of children in India and killing twice the number that would have died if they had been paralyzed by a natural disease, attempted in his interview with Sanjay Gupta on CNN, to stop anyone from bearing witness. Men Bill Gates, vars vacciner bevisligen förlamande tusentals barn i Indien och döda dubbelt så många som skulle ha dött om de hade förlamat av en fysisk sjukdom, försökte i sin intervju med Sanjay Gupta på CNN, för att stoppa någon från att vittna. He accused anyone who was doubtful of vaccines of killing children — that group included parents whose children have been injured by vaccines or died from them. Han anklagade alla som var tveksamt av vaccin för att döda barn - den gruppen ingår föräldrar vars barn har skadats av vacciner eller dog från dem.
Such words from Gates are a means to block “testimony,” to stop people from bearing the most painful of witness . Sådana ord från Gates är ett sätt att blockera "vittnesmål", för att hindra människor från att bära den mest smärtsamma av vittnen
Källa:
http://foodfreedomgroup.com/2012/04/26/major-new-issues-with-vaccines-are-surfacing/

fredag 27 april 2012

Corn flakes istället för influensavaccin?
Jag har många gånger funderat över hur Monsanto tillsammans med Läkemedelsindustrin skall gå tillväga för att finna ett sätt som garanterar alla dem som är inblandade att få ta del av den stora sjukliga inkomstkakan.
Eftersom det finns människor som jag som är skeptisk till vissa vaccin samt även vissa andra läkemedel så självklart måste de finna vägar som går runt men ändå når sitt mål.

Det finns ett massivt motstånd till att märka matvaror så att konsumenterna kan se huruvida produkten de tänker köpa innehåller genmodifierade varor eller ej. Vem ligger bakom detta massiva tryck på nej-sidan? Monsanto-gänget?

Monsatans gäng växer sig allt starkare och starkare. I deras fotspår går dödens demokrati eller skall vi kanske säga att den så välomtalade och välaktade demokratin får de upp för det nya totalitära tänkandet som bara kort och kort innebär att vi gör och vi äter vad gänget vill.... punkt... slut...

Intressant att se hur det kommer att gå i New England i USA där Monsatan hotar med att stämma State of Vermont (den Vermontska staten) om folket röstar för en gmo-märkning........ Om de lyckas där så sanna mina ord så kommer de att lyckas även i gamla Svedala. Vår jordbrukspolitik och livsmedelsverk kommer säkert inte att kunna stå emot några större påtryckningar.

Primärt!!! Vad kommer att hända med vår hälsa och vem bär ansvaret???


Vad som också är viktigt att bära med sig i tanken är frågan:

Varför måste Monsatan använda hot, krav och tvång för att lansera sina produkter?
Varför vill Monsatan tvinga människor till att sluta upp med att driva hälsosamma, ekologiska och näringsrika jordbruk?


Läs och fundera själva:

http://foodfreedom.us/index.php?option=com_content&view=article&id=17:humans-hogs-may-eat-their-way-to-flu-resistance&catid=5:articles


by Bryan Salvage
AMES, IOWA — Iowa State University researchers are putting flu vaccines into the genetic makeup of corn, which may someday allow pigs and humans to get a flu vaccination simply by eating corn or corn products.
"We're trying to figure out which genes from the swine influenza virus to incorporate into corn so those genes, when expressed, would produce protein," said Hank Harris, professor in animal science and one of the researchers on the project. "When the pig consumes that corn, it would serve as a vaccine."

Mr. Harris said. The research is funded by a grant from Iowa State University's Plant Sciences Institute, and is their Biopharmaceuticals and Bioindustrials Research Initiative.
If the research goes well, the corn vaccine may be possible in five to seven years. In the meantime, the team is trying to expedite the process. "While we're waiting for Wang to produce the corn, we are starting initial experiments in mice to show that the vaccine might induce an immune response," Mr. Bosworth said.
Mr. Harris said the team still needs more answers. "The big question is whether or not these genes will work when given orally through corn," he added. "That is the thing we've still got to determine."
Stability and safety are several advantages to the corn vaccine. Once the corn with the vaccine is grown, it can be stored for long-term without losing its potency, researchers claim. If a swine flu virus breaks out, the corn could be shipped to the location to try to vaccinate animals and humans in the area quickly. Because corn grain is used as food and feed, there is no need for extensive vaccine purification, which can be an expensive process.


Man kan ju fråga sig hur de som redan tagit svininfluensavaccinet reagerar när majsdosen kommer, eller??

Kanske är det bara helt enkelt så att vaccinindustrin har så mycket pengar att de helt enkelt inte vet vad de skall göra av dem........ eller är det för tråkigt att hitta botemedel för alla de sjukdomar som idag anses obotbara?


This collaborative effort project involves Mr. Harris and Brad Bosworth, an affiliate associate professor of animal science working with pigs, and Kan Wang, a professor in agronomy, who is developing the vaccine traits in the corn.
According to the researchers, the corn vaccine would also work in humans when they eat corn or even corn flakes, corn chips, tortillas or anything that contains corn,

tisdag 24 april 2012

Mer om polioförlamningar hos vaccinerade

Despite powerful mainstream evidence showing that 78% of polio cases in Pakistan are among those vaccinated with the polio vaccine, and even the fact that the polio vaccine is now the leading cause of polio paralysis, Pakistan is now moving to slam parents of non-vaccinated children with fees and school bans.

Read more: http://naturalsociety.com/pakistan-to-punish-families-who-reject-polio-vaccine/#ixzz1sxTZULY3
 
Vaccinering mot polio är den största bidragande orsaken till förlamningar och trots detta så fortsätter man att vaccinera med eller utan tvång. Vad har gått fel?
 
Där pengar går in så går tydligen vettet ut, eller?
 
Denna vaccinering i tredje världen sker med WHO´s godtycke och man kan ju fundera över hur det är med kompetensen inom den organisationen och huruvida man skall ta in deras pandemivarningar eller bara kasta dem i sjön som så mycket annan skit.
 
 

47500 paralyserade efter poliovaccin - heja BIll Gates!!

Allt kan säljas med mördande reklam och med lite kändisar förstås........

Visst skall man väl gratulera till ännu ett bra äktenskap..... det mellan Monsanto och Bill Gates, eller?

Long after it was apparent that Monsanto was having a lethal impact on India, Bill Gates who says he wants to help the poor in India, made a huge investment in Monsanto. Does Gates care that he invested in a company that has left poor children of India without their fathers and lost them their land they had lived on?
How is Gates’ other investment – vaccines – faring?  Mimicking Monsanto’s PR, Gates used Bollywood actors to strongly promote his vaccine campaign to ‘eradicate polio’ across India. Vaccines ware given to Indian children. Have they brought health?

From “Polio programme: let us declare victory and move on” by Neetu Vashisht and Jacob Puliyel at Medical Ethics http://www.issuesinmedicalethics.org/202co114.html:

“In 2011 there were an extra 47500 new cases of NPAFP [non-polio acute flaccid paralysis]. Clinically indistinguishable from polio paralysis but twice as deadly, the incidence of NPAFP was directly proportional to doses of oral polio received. Through this data was collected within the polio surveillance system, it was not investigated.”

The Oral Polio Vaccines were given to Indian children. The CDC dropped the OPV from its vaccine schedule in the US because it was causing polio.

“In 1976, Dr. Jonas Salk, creator of the killed-virus vaccine used in the 1950s, testified that the live-virus vaccine (used almost exclusively in the U.S. from the early 1960s to 2000) was the ‘principal if not sole cause’ of all reported polio cases in the U.S. since 1961 [44]. (The virus remains in the throat for one to two weeks and in the feces for up to two months. Thus, vaccine recipients are at risk, and can potentially spread the disease, as long as fecal excretion of the virus continues [45].) In 1992, the Federal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) published an admission that the live-virus vaccine had become the dominant cause of polio in the United States [36]. In fact, according to CDC figures, every case of polio in the U.S. since 1979 was caused by the oral polio vaccine [36]. Authorities claim the vaccine was responsible for about eight cases of polio every year [46]. However, an independent study that analyzed the government’s own vaccine database during a recent period of less than five years uncovered 13,641 reports of adverse events following use of the oral polio vaccine. These reports included 6,364 emergency room visits and 540 deaths (Figure 3) [47,48]. Public outrage at these tragedies became the impetus for removing the oral polio vaccine from immunization schedules [36:568;37;38].”
Did Gates not know the OPV had been dropped in the US as he suggested he wanted to bring the same good health to third world countries as Western countries enjoyed? If he did not know, is he pushing vaccines on the world’s children without such basic and truly critical information?

Läs hela artikeln:
http://foodfreedomgroup.com/2012/04/18/bill-gates-47500-paralysis-cases/

tisdag 17 april 2012

Lär om syntetisk Biologi
Det gäller att hålla sig informerad om vad som händer på den biologiska fronten....
 borde vara viktigare än att dagligen spekulera i den ekonomiska, eller?


Hur bra är kikhostevaccinet egentligen?

Om jag förstått rätt så har tillverkaren GLK inte brytt sig om att göra någon uppföljning för att utvärdera hur länge vaccinet har en skyddande funktion. Kanske är en av anledningarna att sjukdomen i sig själv inte kan anses som direkt livshotande. Av de barn som fick kikhosta i Kalifornien så var häpnadsväckande 81% vaccinerade. Man kan fundera över om detta är en normal företeelse eller om tillverkningsprocessen ändrats så att detta fenomen kommer som en följd......

Det spekuleras även i mässlingsvaccinet och vad som sägs är att trots att vi nu befinner oss i det 21:a århundradet så finns det fortfarande ingen riktig behandling för mässling...

Så varför vaccinerar vi oss och våra barn kan man ju undra??? Vem är vaccinet bra för?

According to a recently published paper not only does whooping cough vaccine “wear off” within as little as three years of administration [assuming it ever "wore on" in the first place] but [according to Reuters] the original manufacturer GlaxoSmithKline never bothered to check whether it worked.  And 81 percent of recent whooping cough cases in California were in children fully vaccinated and teenagers and adults are now put at risk when they would have had lifelong immunity contracting the disease naturally:


Whooping cough vaccine fades in pre-teens: study – By Kerry Grens Thompson/Reuters NEW YORK | Tue Apr 3, 2012 2:13pm EDT

fredag 13 april 2012

Eget vaccin - en billig lösning
Smittskyddsarbetande tar inte influensavaccin pg av äggallergi..... nu kan de köra kycklingembryo istället för ägg och mixa hemma i köket. Tänk vad utvecklingen går framåt!

lördag 7 april 2012

MS Multipel Scleros orsak - förebyggande åtgärder

En uttömmande analys av medicinsk och vetenskaplig litteratur författad av en enastående kvalificerad livsmedelsforskare som på ett övertygande sätt visar orsaken till MS och som beskriver vägen till återhämtning och förebyggande åtgärder. Symptomen på multipel skleros är identisk med den mindre vanliga formen av förgiftning - den så kallde metanol förgiftningen.

Personer som har utsatts för detta gift under en mycket  lång tid kan i praktiken, utveckla MS.

Detta gift  "metanol", finns till en stor del i cigarettrök, och har hittills varit den enda kända orsaken till multipel skleros. Dr Monte:s  fängslande verk visar att detta gift också ingår i vissa livsmedel som är konserverade, rökta eller annat som te.x. godis och som innehåller det lömska sötningsmedlet aspartam.

Tyvärr, så har sanningen inte upptäckts på grund av faktumet att metanol är giftigt för människor och inte för djur (laboratorie).

Om du har MS, eller älskar någon som har det, bör du och din läkare läsa vad Dr Monte har att säga om metanol och dess koppling till MS. För att påskynda det fria utbytet av vad som kan vara livräddande information om denna sjukdom finns en bifogad fil nedan och hans hemsida som innehåller en fullständig kopia av kapitel 9 i sin bok While science sleeps. I detta kapitel undersöks orsaken till MS och postar några enkla kostförändringar som kan rädda ditt liv.Läs hela artikeln: http://foodfreedomgroup.com/2012/03/25/multiple-sclerosis-the-cause-and-solution-uncovered/

Testosteron mannens nyckel till....

Detta hormon bildas i testiklarna och nu skönjer vi förändringar i produktionen. Vad de kan bero på är som baken, smaken är delad. Vi kan i varje fall vara överens om att dessa hormoner är viktiga för att killar skall behålla sin manlighet och producera sädesceller.

Läkare och forskare pratar om att olika sjukdomar och kroniska sjukdomstillstånd kan påverka hormonproduktionen. Men eftersom det verkar vara ett globalt problem så borde man även gå in och titta på vår jordbrukspolitik, vilka gödningsmedel och bekämpningsmedel som använts. Vad stoppar djurhållarna i kossorna, grisarna, hönorna och fåren. For instance, 90 percent of American men have evidence of chlorpyrifos in their urine. This shouldn’t be surprising, since up to 19 million pounds of the stuff was distributed across the United States in 1999 alone, much of it in household products like tick-and-flea powder for pets, lawn treatments, and common insecticides. Though residential use is now restricted, chlorpyrifos is still common in agriculture, as well as in some professional applications; for most people, diet is now the main source of exposure. In a recent Harvard study, men with the highest chlorpyrifos exposure typically had 20 percent less testosterone than those with the lowest exposure.
Carbaryl is another possible culprit. Detectable levels turn up in 75 percent of American men, and having it in your urine appears to be associated with reduced sperm count and liveliness, or motility, as well as increased DNA damage. And yet we still apply carbaryl to lawns and gardens at a rate of up to 4 million pounds a year, mostly by way of an insecticide known as Sevin. There should be a bumper sticker: Honey, the lawn shrunk my testicles.
Phthalates are also everywhere, almost certainly including your own body. Manufacturers use them in colognes and cosmetics and as softeners in plastics. Baby bottles now come “phthalate-free,” but hospital intravenous bags generally don’t. And yet some phthalates seem to have all of carbaryl’s unpleasant associations with reproductive health. And not just in men: Last year Greenpeace issued a warning against the danger of phthalates in your girlfriend’s sex toys. Then the Danish Environmental Protection Agency came riding to the rescue, declaring such toys safe—as long as she keeps it to an hour or less a day.
Scientists can’t say that any of the suspect chemicals actually cause the reproductive effects that are occurring. They can only point out troubling associations. But these associations seem to be proliferating. About 50 new chemicals come onto the market weekly, says Dr. Harman, and while testing for carcinogenicity is required, “there’s no systematized testing for subtle endocrine effects.”
We’re not likely to have good answers anytime soon. The reproductive problems of human males will remain understudied, says Dr. Harman, in part because federal research dollars are being diverted to issues like biological warfare and terrorism. “We might just wind up disappearing from the planet quietly,” he says, “because we were too busy fighting wars to figure out that our reproductive systems were going south.”

Läs vad Global Research gänget kommit fram till. Hela artikeln finner du här:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30129

måndag 2 april 2012

Glädjande nyheter om kvinnors äggceller..

NYA RÖN


Äggceller nybildas under livets gång


Anders Hansen

leg läkare, frilansjournalist
andershansen74@hotmail.com
I äggstockarna finns stamceller som kan utvecklas till nya äggceller under livets gång. Det uppseendeväckande rönet har publicerats i Nature Medicine.
O I medicinska läroböcker informeras vi om att de äggceller en kvinna föds med är de hon har under livet, och några nya bildas inte. Men kanske måste böckerna nu skrivas om då denna medicinska »sanning« tycks felaktig. Det är dock inte förs­ta gången detta föreslås. I en studie som presenterades i tidskriften Cell för ett par år sedan lyftes fram att nybildning av äggceller kan ske under livet. Den studien var dock gjord på möss.


Den nu aktuella undersökningen har gjorts på människa och utförts i Boston. Den omfattar flera olika delförsök. Först har man använt sig av en metod för att selektera ut mänskliga stamceller från oocyter i äggstockarna från kvinnor i fertil ålder.

Tekniken forskarna använt sig av bygger på förekomst av ett ytprotein på stamcellerna. Proteinet finns normalt inne i oocyten, men hos just stamcellerna uttrycks det på cellytan. Stamcellerna har därtill givits en markör i form av ett fluorescerande protein. Därefter har stam­cellerna, tillsammans med äggstocksvävnad, opererats in i möss (dvs xenotransplanterats).

Efter 7–14 dagar har cellerna undersökts, varvid författarna kunde konstatera att flera av stamcellerna utvecklats till oocyter. Att dessa utvecklats från just stamcellerna bekräftas av att cellerna innehåller det fluorescerande proteinet.

Om dessa oocyter de facto kan befruktas och bli ett mänskligt embryo har av etiska skäl inte undersökts. Där­emot har motsvarande försök gjorts på möss, och det visade sig att äggcellerna som utvecklats från stamceller kunde be­fruktas och gav upphov till normala embryon.

Sammantaget indikerar rönen att oocyter kan bildas under livets gång från de stamceller som identifierats. Att ägg kan nybildas är inte den enda medicins­ka sanning som utmanats under senare år kring vilka celler vi föds med och vilka som kan nybildas. Uppmärksammad forskning har visat att både neuron och kardiomyocyter kan nybildas under livets gång.

Vid sidan av det principiellt intressanta i att det kan bildas nya äggceller skulle rönen i förlängningen kunna innebära nya behandlingar vid infertilitet.White YAR, et al. Nature Med. 2012;18:413-21.
doi: 10.1038/nm.2669

Källa: http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18051

söndag 1 april 2012

Gardasil innehåller främmande DNA och vad innebär det?

http://viralsepidemic.com/vaccines/dr-hanan-polansky-explains-how-the-foreign-dna-fragment-found-in-vaccine-can-cause-disease/#more-182


Gardasil is the FDA approved HPV vaccine. As of September 15, 2011, the Centers for Disease Control (CDC) received a total of 20,096 reports of adverse events in relation to Gardasil vaccination.

“Even if only a portion of the author’s (Dr. Hanan Polansky’s) thesis is correct, it would establish wholly new insights into the pathogenesis of chronic disease states, and would have significant implications for treatment and/or prevention.” – Kim E. Barrett, PhD – Professor of Medicine and Vice-Chair for Research, Department of Medicine, University of California, San Diego, School of Medicine
The FDA says on its website that “Since the early development of Gardasil, FDA and the manufacturer (Merck and Co., Inc.) have known that after purification of the vaccine, small quantities of residual recombinant HPV L1-specific DNA fragments remain in the vaccine.” … “The presence of DNA fragments is expected in Gardasil … these are not contaminants …. The presence of these DNA fragments is expected, is not a risk to vaccine recipients, and is not a safety factor.”
The FDA and Merck admit that Gardasil contains foreign DNA fragments. However, the FDA asserts that these foreign DNA fragments pose no risk. In contrast, Dr. Hanan Polansky, in his highly acclaimed “Purple” book explains how certain foreign DNA fragments, at high concentrations, cause major diseases, such as, cancer, heart disease, diabetes, autoimmune diseases, and even obesity even when the DNA is broken and not functioning.


Om ni sedan går in på: http://www.cbcd.net/

så finner ni en bok som tar upp:

Foreign DNA Fragments Cause Major Diseases

Dr. Hanan Polansky discovered that fragments of DNA, called N-boxes, can be very dangerous. When foreign N-boxes enter the body (naturally, or artificially, like through an injection of some treatment), they end up in the nucleus, where they attract scarce genetic resources. It is interesting that many common dormant (latent) viruses have strong N-boxes in their DNA. They include the Epstein-Barr virus (EBV), Cytomegalovirus (CMV), Herpes Simplex virus (HSV), Varicella Zoster virus (VZV), Hepatitis B Virus (HBV), Hepatitis C Virus (HCV), Human Papillomavirus (HPV), and others. In fact, the CMV virus has the strongest N-box known to science. This N-box is so strong that human genes cannot compete with its power to attract the scarce genetic resources.

Sometimes Dr. Polansky compares these fragments of DNA to magnets. Imagine introducing a powerful magnet into the nucleus. What will be the effect of this powerful magnet on the allocation of genetic resources in the nucleus? The weak human N-boxes have no chance. Poor human genes. Poor host.

In the nucleus, "microcompetition" between the foreign N-boxes and the human N-boxes in the human genes can lead to disease. When the foreign N-boxes belong to a virus, microcompetition between the viral DNA and the human DNA can lead to disease even when the virus is dormant (latent), or the viral DNA is broken into pieces and cannot express proteins. As predicted by Dr. Hanan Polansky, many studies found fragments of DNA that belong to these viruses in tumors, clogged arteries (arterial plaque), arthritic joints, and other diseased tissues.

OCH GISSA VAD?  DEN FINNS I PDF FORMAT OCH KAN LADDAS NER ALLDELES GRATIS!!!

God läsning alla vaccin nördar!!! Vi blir inte vackrarna med åren... bara klokare!

Är ditt läkemedel försäkrat?

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN


Utan Läkemedelsförsäkringen finns inget skydd vid allvarliga, kända biverkningar


Mats Magnusson

försäkringsjurist, Stockholm
mats.magnusson.44@gmail.com
O I LT 11/2012 (sidan 529) lämnar Hans Dunér kloka synpunkter på ett begynnande svek mot konsumenter av läkemedel, förskrivna eller receptfria. Skyddet från Läkemedelsförsäkringen urholkas, och detta sker mycket diskret. Anledningen till detta syns vara ren och snöd vinning hos producent/importör och även landsting.


Skador på grund av biverkningar vid användning av läkemedel är stort ett problem. Skador på grund av förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar kan enligt lag ersättas från Patientförsäkringen. Svårare biverkningar vid korrekt använda läkemedel kan ersättas från Läkemedelsförsäkringen. Okända biverkningar ersätts till stor del. Även väl kända biverkningar kan efter skälighetsbedömning ersättas om de är av en viss svårhetsgrad. Den sistnämnda ersättningsmöjligheten är unik för de nordiska länderna, med Sverige som föregångsland. Ersättningen grundas på ett frivillig ersättningsåtagande som är försäkrat i Läkemedelsförsäkringen (LFF Service AB), som även reglerar skadorna. Innan denna försäkring trädde i kraft hade inte någon genom domstolsprocess lyckats få ersättning för en skada orsakad av läkemedel. Orsaken är de stora svårigheterna att bevisa vårdslöshet hos producenten. Nu betalar Läkemedelsförsäkringen ut i snitt 35 miljoner kronor om året i ersättning. Den största delen av ersättningen avser just dessa svårare, kända biverkningar.

När undertecknad på apoteket konfronterades med problemet vid utbyte till annat läkemedel, som visade sig vara oförsäkrat, togs kontakt med KRKA Sverige AB, med moderbolaget (?) i Slovenien. Bolagets svenska vd svarade att de inte var med i den svenska läkemedelsförsäkringen, men att man hade andra försäkringar vid skador på patienter. På frågan om denna försäkring även täcker kända bieffekter (wellknown side-effects) blev svaret nej. Man »fick« inte teckna en svensk försäkring på order av moderbolaget i Slovenien. Att ett bolag avstår från att teckna en läkemedelsförsäkring bidrar självklart till möjligheter att hålla priset lågt.

Den sittande utredningen rörande vissa frågor om prissättning inom läkemedelsområdet (S 2011:07) har fått tilläggsdirektiv (Dir. 2011:82) med uppdrag att bland annat lämna ett författningsförslag avseende »vad som bör avses med ett godtagbart skydd hos en försäkring som är obligatorisk för att ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna«. Detta och allt annat i utredningen ska vara klart till den 1 september i år.

Förhoppningsvis kan detta lösa problemet med oförsäkrade läkemedel. Om problem skulle uppstå med en obligatorisk försäkring finns en annan lösning att pröva. Införandet av den nuvarande försäkringen 1975 föregicks av långa diskussioner om hur man skulle få med alla producenter och importörer. Sedan några nordeuropeiska bolag visat ovilja att ansluta sig, diskuterades i utredningen möjligheten att föreskriva att det på förpackningar av oförsäkrade läkemedel klart skulle anges: »Detta läkemedel omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.« Dessa diskussioner bidrog till att anslutningen till försäkringen blev så gott som fullständig.

Källa:    http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18046


Mycket skall man höra innan öronen ramlar av och ögonen trillar ur skallen.

Nedmonteringen av vårt socialförsäkringssystem kan bli mycket kännbart för dem som drabbas av en biverkning ifrån ett oförsäkrat läkemedel.

Skall vi behöva gå så långt att vi skall kräva skriftligt bevis på att läkemedlet är försäkrat innan vi betalar för det på Apoteket?

Tänk tanken vidare..... vad händer om man drabbas av en icke så känd biverkning eller en helt ny en?
Skador på grund av biverkningar är redan ett allvarligt problem och hur kommer det se ut i framtiden om inte vi konsumenter och skattebetalare reagerar i tid!SKYDDET IFRÅN LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN

URHOLKAS " DISKRET "

VAD GÄLLER FÖR VACCIN..... DET FÅR MAN VÄL LOV ATT UNDRA, ELLER?