söndag 30 september 2012

GMO råttkriget fortsätter Jordbruksverket....

Vem som strategiskt leder i pågående krigsförklaringar är vi förmodligen oense om. Nu ligger meningsskiljaktigheterna på hög nivå.

Den franske vetenskapsmannen har givit gmomajsfrön till samma typ av råttor som Monsatan själv använt med den stora skillnaden att Monsatan testar i 90 dagar och mr frenchy i 2 år.Så var lämnas åt allmänheten? Despite the concerns over Séralini's methodological flaws, it looks as though the study will not be swept under the carpet.
Trots oro över Séralini:s metodologiska brister, ser det ut som om studien inte kommer att sopas under mattan. It is the longest study done on this variety of maize and many argue that it must be taken seriously by regulators and governments. Den är den längsta studie på denna sort av majs och många menar att det måste tas på allvar av tillsynsmyndigheter och regeringar. French health and safety authorities now plan to investigate NK603 and the study's findings and the European Food Safety Agency has said it will assess the research. Franska hälso-och säkerhetsmyndigheter planerar nu att undersöka NK603 och undersökningens resultat och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har sagt att de kommer att bedöma forskningen. Séralini is now demanding that all the data be assessed by an independent international committee, arguing that experts involved in the authorisation of the maize should not be involved. Séralini kräver nu att alla uppgifter ska bedömas av en oberoende internationell kommitté, med argumentet att experter som deltar i godkännandet av majs inte bör delta.
Equally, the study reopens questions about the regulation of GM crops. Likaså öppnar denna studie återigen frågor om regleringen av genmodifierade grödor. There has long been concern that these foods have been evaluated poorly and that the companies have taken advantage of lax regulation. Det har länge varit oro för att dessa livsmedel har utvärderats dåligt och att företagen har utnyttjat en slapp reglering. The GM industry, which keeps its own research secret, has resisted investigation or any change. GM industrin, som håller sin egen forskning hemlig, har motstått undersökning eller någon förändring.
In fact, there is one irony that a few scientists have pointed out but who have been drowned out in the furore. I själva verket finns det en ironi som ett fåtal forskare har påpekat, vilken har drunknat i uppståndelsen. Séralini's study was not so much about the dangers of GM technology, but the toxicity of the Roundup herbicide used on the crops. Séralini studie var inte så mycket om farorna med GM-teknik,  den handlade om toxiciteten (giftigheten) av Roundup, det ogräsmedel som används på gmo-frön och gmo-grödor. Here's Ottoline Leyser, associate director of the Sainsbury Laboratory, University of Cambridge: Här är Ottoline Leyser, biträdande chef för Sainsbury Laboratory, University of Cambridge:
"Like most of the GM debate, this work has very little to do with GM. The authors of the paper do not suggest that the effects are caused by genetic modification. They describe effects of the roundup herbicide itself and effects that they attribute to the activity of the enzyme introduced into the roundup resistant maize. There is good evidence that introducing genes into crops using GM techniques results in fewer changes to the crops than introducing them using conventional breeding." "Liksom de flesta av GM debatten har detta arbete mycket lite att göra med GM. Författarna av papperet inte tyder på att effekter orsakas av genetisk modifiering. De beskriver effekterna av Roundup ogräsmedel själv och effekter som de tillmäter den aktiviteten av enzymet införes i Roundup resistenta majs. Det finns goda belägg för att införa gener i grödor med GM tekniker resulterar i färre ändringar av grödor än att införa dem med konventionell växtförädling. "
Källa:


Och detta innebär för Sverige och Svenskarnas del att ju mer Roundup vi köper för att bli av med ogräset i gräsmatta eller rabatt och ju fler testodlingar Jordbruksverket godkänner…. Desto fortare får vi cancer och dör…..och det är väl positivt för dem som har cancer högst upp på sin önskelista, eller?

lördag 29 september 2012

Autísm, alzheimers, demens och sanningar/1


En liten sanning knyter alltid an till en stor sanning. När man samlar små sanningar börjar en bild, en helhet, att träda fram. Sanningar kan ibland kännas obekväma, påhittade, underliga eller banbrytande. Men sanningar kan även vara logiska, så logiska att vi som ser den inte kan förstå varför inte alla människor talar om dem.

Ofta får sanningar vika undan för påtryckningar som kommer ifrån olika håll. De kan komma ifrån Läkemedelstillverkare, Läkare, Politiker, Skola, Arbetsplats, Hem eller ifrån Kompisar. Men det innebär inte att sanningarna är osanningar.

En RN (sjuksköterska) I USA berättade att det inte fanns en enda patient på 1970-talet som hade Alzheimers bland alla ortens 90-100 åringar. I varje fall inte där hon arbetade. Visst fanns det de som hade minnesluckor efter stroke eller andra vaskulära sjukdomar men den största gruppen människor bestod av gamla som bara behövde hjälp med det dagliga pg. av dålig syn, brutet lårben, svagt hjärta eller orkeslöshet på grund av hög ålder.

Alzheimers är känd sedan tidig början av 1900-talet. Givetvis ökade antal människor med diagnosen efter det att sjukdomen blivit känd. Men på senare år har det skett en stor ökning och man kan ju fråga sig: varför?

Demens är även den på framfart, här går det med stora steg, stormsteg. Så fort att de flesta städer i Sverige inte vet var de skall härbärgera dem alla. Den palliativa vården har fått stryka på foten och flyttats hem till vårdtagarens egna hemmiljö.
Den tilltagande alkoholdemensen är för ful att prata om, den kommer inte att försvinna av sig själv för att man tiger ihjäl den sanningen. Har någon forskat i vad sprit, vin och öl egentligen innehåller idag? Visserligen finns det ekologiska varianter men det är ju inte alla som bara köper de produkterna.

Är det för att vi börjat arbeta mot naturen istället för tillsammans med den som vi har dessa problem? Varför försöker vi kontrollera naturen? Och tror vi verkligen att vi behöver kontrollera och styra om i ett system som skött sig själv i tiotusentals år?

Eftersom jag själv tillhör åldergruppen 50+ så vet jag att många unga tycker att vi gamlingar inte längre platsar i arbetslivet. De vill ha förändring med borttagning av LAS, etc. Men sanningen är den att det är många i åldergruppen 50-60 som drabbas av dessa eller andra sjukdomar, vilket faktiskt gör att en massa visdom och kompetens bara omärkbart försvinner. Något för unga att fundera över eftersom de själva inte har så många år på sig innan även de blir helt värdelösa.

Förändringens vind blåser inte bara kulturellt utan även hälsomässigt. Vi blir sjukare vid allt yngre åldrar och visserligen har vi nu en stor generation av många äldre, men det är inte alls säkert att historien upprepar sig, att vi som nu är 50-60 någonsin kommer till 100 strecket. Jag är inte ens säker på att jag vill komma dit med tanke på hur vårt grundvatten förgiftas av bekämpningsmedel och läkemedel samt att mat snart inte längre kan kallas för mat. Många av våra unga köper hellre lingon i affären än plockar dem i naturen eftersom de tror att butikens varor är säkrare. E-familjen har kommit in i våra familjer för att stanna. Tack gode Gud för min dagliga dos...

Autism har dykt upp på våra barn och våra ungas himmel. Det kryper alltså nedåt i åldrarna. Vaccin har utsetts till en av de största bovarna men kan det vara så att mödrarna till dessa autistiska barn i grund och botten åt en felaktig föda, läkemedel eller inte hade tillgång till rent friskt vatten, som ytterligare bidragande orsak?

Under ett antal år nu så har vår hälsa helt fokuserats på läkemedel, olika behandlingsmetoder, operationer och vaccin. Fokuset har legat på storsatsning av förebyggande preparat eftersom de största pengarna görs inom det området. Visst skall vi ha hälso- och sjukvård men det skall inte vara den enda chansen till att kunna leva ett liv och till överlevnad.

Om man arbetar med äldre så får man oftast veta att alla de piller som de dagligen äter för att hålla sig friska och som skall hjälpa dem bli ännu äldre, tillkommit på senare tid. Nästan alla tar sitt dagliga sömnpiller vare sig de behöver eller ej. Doktorn har ju sagt att det inte är bra om de inte sover.
Sanningen här är: läkemedel är inte anledningen till att de uppnått hög ålder. Istället kanske vi skall titta på den mat och det vatten de hade tillgång till i uppväxt och ungdom. Produkter som innehöll fler näringsämnen och som inte var mättade av bekämpningsmedel eller andra miljögifter. Vattnet kanske till och med var så rent att det kunde hjälpa till att rena kroppen....


Jag tror alltså att hur vi lever och vad vi lever av påverkar oss mycket mer än vad vi någonsin kan tro i dessa lobbyisters tid-era.
Ett område som moderna forskare borde börja titta på och det utan rädsla för att bli förföljde och tillintetgjorda av livsmedelsindustrin. Många läkare vet idag att grapefruktkärneextrakt och johannesört inte kan tas tillsammans med andra läkemedel eftersom de förtar dess effekt. Levande substanser dödar av kemiska substanser av någon underlig anledning.

Kolesterolmyterna har börjat komma ut i dagsljuset. Kolesterol är livsviktigt för vår hjärnfunktion och om man medicinerar bort det så kan man ju tänka ut fortsättningen med baken. Vi får kostråd som styr oss mot fettfri kost och dito nyckelhål, samtidigt som vi varnas för att äta sådant som vi ätit i tusentals år. Nyckelhålsprodukter innehåller väldigt ofta socker, för de som inte tittat efter.
Och min sanning kan jag se när jag sitter på bänken och studerar människor som går på Drottninggatan. Nyckelhål och fettfritt ligger som ett gött band runtom lilla maggen.
Solen som varit vår energikälla är helt plötsligt farlig så farlig att vi måste smörja in oss i kemiska icke evidensbaserade produkter.

Trots att vi följer dessa råd så utvecklas autoimmuna sjukdomar i rasande fart. Här skulle vi verkligen använda ord som ”epidemi”. Eller kanske vi istället lugnt skall säga:

Vi är inne på fel väg och nu stannar vi upp för att finna tillbaka till den rätta vägen.....


fortsättning följer......


fredag 28 september 2012

Inaktivt liv lika farligt som rökning

Om man vill förbehålla sig rätten att kritisera rökare i fortsättningen så måste man se till att hålla sig i topptrim. En soffpotatis är nämnligen lika benägen till att dö som en rökare.

Nya rön har kommit ut i dagsljuset där den senaste forskningen visar att fysisk inaktivitet dödar lika många som rökning.

Fysisk inaktivitet har definierats som att inte vara fysiskt aktiv på medelnivå (t ex gång) i minst 30 minuter och minst fem gånger per vecka eller på hög nivå (t ex löpning) minst 20 minuter per gång och minst tre gånger per vecka.
Sammantaget beräknas att fysisk inaktivitet orsakar 5,3 miljoner prematura dödsfall per år globalt, vilket är i samma storleksordning som rökning. Det är onekligen en stor andel av de totala 36 miljoner dödsfall per år i icke-smittsamma sjukdomar, infektionssjukdomar undantagna.

Det intressanta med studien är att man valt att titta på riskerna med att vara fysiskt inaktiv, till skillnad från att lyfta fram fördelarna med att vara fysiskt aktiv. Detta är med andra ord samma inställning som när det gäller rökning då riskerna med rökning oftare understryks än fördelarna med att vara rökfri.

Läs hela artikeln:


http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18690

Kortison och tennisarmbåge

Kortisoninjektioner vid tennisarmbåge gör mer skada än nytta. I en »SBU kommenterar« om utländska rapporter [4] kommenteras en systematisk översikt om kortisoninjektioner vid tennisarmbåge publicerad i Lancet [5]. Resultaten visade en positiv effekt på smärtlindring och funktion på kort sikt (0-12 veckor), men en påtagligt negativ effekt på medellång (13-26 veckor) och lång sikt (1 år eller mer) jämfört med annan behandling av tennisarmbåge. Även om vi inte kunnat få tillförlitlig statistik över tillämpningen så är det väl säkert att injektioner ges på många ställen i Sverige. Det borde inte ske, men skälen kan man förstå. Patienten upplever genast en förbättring, och när problemen uppkommer efter mer än 3 månader så förknippas inte problemet med injektionen. Patienten kommer tillbaka och ber om en ny injektion eftersom han ­eller hon vid förra tillfället upplevde en förbättring. Läkaren är också nöjd när patienten upplever en positiv effekt. Så här kan förloppet fortsätta med långsiktigt negativa effekter som följd. Om man inte gör randomiserade försök och en systematisk översikt så är det svårt att upptäcka mönstret, och även om man gör det så är frågan om kunskapen når ut till alla läkare som tillämpar metoden eller till alla patienter som har problemet.

Läs vidare: 

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18706(SBU utvärderar metoder i hälso- och sjukvården och bedömer evidensen i det vetenskapliga underlaget. I relativt många fall bedöms det vetenskapliga underlaget vara otillräckligt. Hur ska kunskapen om att metoden är otillräckligt utvärderad kunna användas? Ett sätt är att ge forskarsamhället tips om var det finns stora kunskapsluckor och behov av fler eller bättre studier. Ett annat användningsområde är att ge hälso- och sjukvården underlag för sina prioriteringsbeslut. SBU har också fått ett uppdrag av regeringen att identifiera kunskapsluckor, och på vår webbplats finns nu en databas med över 350 kunskapsluckor, som successivt utökas).

SBU ber här om hjälp med att finna icke evidensbaserad sjukvård...
hooooopla....


Alla som gått någon form av alternativ utbildning vet att cortison långsiktigt ger negativa effekter.....till och med jag... men så hade jag en eminent idrottsläkare som lärde mig ofantligt mycket.


Du kan själv skriva en remiss till en specialist.

Jag läste en artikel igår som handlade om att skriva remiss till en specialist. Numera kan man faktiskt skriva en själv och det låter väl hoppfullt, eller hur?
Speciellt om man har en läkare som är svår att få tag på, är på semester eller kanske rentav är sjukskriven.

Blanketten kan man fylla i och skicka direkt på nätet om man har ett "Mina vårdkontakter-konto".

Om man inte har detta konto kan man: Ladda hem blanketten på den egna datorn. Hämta den på en vårdinrättning. Eller få den hemskickad med posten.

På måndag den 1 oktober infriar Landstinget ett av sina vallöften och då införs vad man kallar för "egen vårdbegäran", vilket är ett annat sätt att säga att alla kan vända sig direkt till Landstingets olika specialistmottagningar och begära en tid.

En patientskriven remiss skall behandlas precis lika som en läkarskriven.


Läs mer i gårdagens Värmlands Folkblad.
GMO äpplens kod startar med en 8:a

Convential fruit labels - 4 digits

Organic fruit labels - 5 digits

Genetically modified fruit labels starts with the digit 8.


Check out the following youtube videos:


http://youtu.be/-qCS19sK6h0

http://youtu.be/KU0ggw5UW7M


onsdag 26 september 2012

Antidepressiva behov och nertrappning

Källa:     http://www.benzo.org.uk/healy.htm


Nedtrappning är inte helt problemfritt men det är definitivt värt att bli sig själv igen istället för att hamna i gruppen som är långvarit beroende.

Om du har problem med engelskan så använd google translate - översättningen är hyftsat bra.


FEATURES OF WITHDRAWAL/WITHDRAWAL SYMPTOMS
The common symptoms on withdrawal from SSRIs break down into two groups(2). The first group may be unlike anything you have had before and include:

Dizziness
Headache
Muscle Spasms
Tremor
Electric Shock-like Sensations
Other Strange Tingling or Painful Sensations
Nausea, Diarrhoea, Flatulence
Dreams, including Vivid Dreams
Agitation

The second group overlaps with general nervousness and may lead to you or your physician to think that all you have are features of your original problem. These symptoms include:

Depression
Lability of Mood
Irritability
Agitation
Confusion
Fatigue/Malaise
Flu-like Feelings
Insomnia or Drowsiness
Mood Swings
Sweating
Feelings of Unreality
Feelings of being Hot or Cold

These symptoms appear in anything between 20% to 50% of patients taking SSRIs, sometimes within hours of the last dose. Paroxetine and Venlafaxine appear the most problematic agents at the moment but similar symptoms are liable to occur with all SSRIs and to a lesser extent with tricyclic antidepressants. In milder cases problems may clear up after a week or two, but in others symptoms may continue weeks or months after the last dose and for some patients it may not be possible to stop treatment. Specialist help may benefit some patients in this latter group, if only to provide suggestions on antidotes to continuing drug induced problems such as loss of libido.

PROTOCOL FOR THE WITHDRAWAL
OF SSRI ANTIDEPRESSANTS
by Dr David Healy MD, FRCPsych
North Wales Department of Psychological Medicine,
Bangor, Gwynedd LL57 2PW, Wales, UK

Gurkmeja i mat och feja
Gurkmeja är en vanlig krydda som du kan köpa i vilket matvaruaffär som helst. Den brukar ingå i curryblandningar. Varför inte använda kryddan några gånger i veckan vid matlagning och dra nytta av kryddans många hälsosamma effekter.

Blanda en tesked med lite yoghurt eller filmjöl nästa gång du får en lätt huvudvärk. Fungerar alldeles utmärkt i varje fall på mig.

måndag 24 september 2012

Koka ris reducera arsenik

Enligt uppgift skall det gå att minska mängden av oorganiskt arsenik i ris genom att man sköljer riset mycket noggrant före man kokar det.

Efter sköljning så kokas riset i 6 delar mer vatten än ris, dvs 6 dl vatten till 1 dl ris. När riset är färdigkokt så slås överflödig vätska bort.

Denna metod är den gamla traditionella för riskokning i Asien. En urgammal metod som ersatts av en modern, där vattnet med innehåll som vitaminer, mineraler och annat (som tex arsenik) skall sugas upp av riset för att ge ett högre näringsinnehåll.

Vi har via TV blivit instruerade om att ris måste sköljas ordentligt innan tillagning men jag kan inte minnas att vi fick veta varför, tror att det nämndes något om bekämpningsmedel. De kanske till och med visste om att ris kan innehålla stora mängder arsenik men valde att inte nämna det. Kanske är det till och med en urgammal kunskap som fått falla i glömska för nytt modernt forskningstänkande.
 
Förvällning och bortslagning av vatten är ingenting nytt i min värld. Så gjorde min gamlamormor och säkert hennes gamla mormor också.

Forskning i ämnet har utvisat att man via bortslagning av vattnet kan reducera innehållet av arsenik med cirka 30%.


När det gäller övriga produkter av ris så får vi vänta och se vilka råd forskarna kommer med samt huruvida det går att minska mängden arsenik i dessa produkter eller ej. Förmodligen kommer de bara att höja gränsvärdena men den som lever får se.....

Monsanto orsakar krig mellan vetenskapsmän?

 
The French team has released images of tumors in mice caused by exclusively eating GM corn. (photo: The Daily Mail)Tillverkare utför, betalar och äger sina forskningsresultat så visst är det intressant att se vad som händer när oberoende forskare kommer till andra slutsatser än vad tillverkaren gör.

Kanske det är fel på de franska råttorna.... vad vet en novis som jag??

Franska vetenskapsmän har på uppdrag av den Franska Staten, matat franska råttor med gmo majs och utsatt dem för roundup. Och vi kan alla se resultatet med egna ögon här ovan. Om detta stämmer så innebär det att vi inom ganska så snar framtid kommer att se likartade tumörer hos barn och vuxna speciellt ibland dem som bor i de områden där gmo produkter odlas eller testas. Inte nog med tumörerna så erbjuds även lite lever och njurskador..... man får tacka....

Jordbruksverket läser alla rapporter så jag förmodar att de även läst denna här.

I denna artikel har man valt att nämna lobbyisternas utlåtande dvs. man nämner åsikter som kommer från experter som tycker och tänker. Experter i vad? Det framgår inte, men att de har åsikter utan att varit involverade i forskningsprojektet, är inget ovanligt i dessa moderna tider. Åsikter som att studien inte följer vetenskaplig standard, försöker nå statistisk berömmelse eller dylikt. Och det förmodar jag att Monsanto är väldigt glada för.... man vet inte om de bäddat för dessa uttalanden eller ej. Monsanto står fast vid sina egna forskningsresultat och vidhåller att deras produkter är testade och säkra.

Jag förstår att det är helt fel att ge råttor majsprodukter att äta och att ge dem vatten med roundup i.  Det är ju väldigt likt vår situation när vi får gmo produkter (gmo bakterier)  via daglig föda och små doser av roundup i kökets vattenkran. Ett test som detta måste vara kraftigt missvisande, eller hur?


Vad kommer det sig att forskare inte längre kan eller får lov att komma fram till olika slutsatser.
Hur skall forskningen kunna komma framåt när den ständigt bromsas upp av ekonomiska egenintressen?
Och är det inte på tiden att de får börja ta konsekvenserna av sitt handlande, behöver vi ny lagstiftning?

Många skulle nog säga som så att då skulle det inte finnas några forskare kvar.... men till dem så säger jag, fel fel fel. Det skulle finnas forskare kvar som är intresserade av människosläktets hälsa och fortlevnad. Och de som forskade fram verkligt hälsosamma produkter skulle bli rikligt belönade via skattepengar istället för att som idag vara avlönade av en tillverkare som endast tillåter forskning som påvisar de fördelar som de vill att konsumenterna skall se.

Privat företagsamhet finansieras idag via skattepengar och självklart vill alla ha en del av den kakan. Men handen på hjärtat.... man måste vara otroligt dum om man skiter i den hand som föder en.

Tillbaka till forskningsresultatet.
Man vet inte ifrån vilken genetisk familj råttorna kommer ifrån. Man vet inte hur mycket mat man givit dem. Men man vet att om de ges obegränsad tillgång till mat så utvecklas tumörer. Något för Livsmedelsverket att fundera över.. vi kommer heller inte ifrån samma familjer....

Man ifrågasätter även varför inte det är fler amerikaner som trillar av pinnen och varför inte fler har tumörer i de områden som haft gmo odlingar under väldigt många år. Den frågan kan jag svara på... man har helt enkelt ingen tillförlitlig statistik eftersom inrapportering är frivillig och vilket läkare undersöker var tumörerna kommit ifrån?

Det finns bara en anledning till Monsantos gmo fröer och det är matkontroll. I förlängningen så kan jag se att ett totalförbud kommer att implementeras och att det bara kommer att finnas en sorts frö att köpa på marknaden. Och om vi nekas köpa det eller om vi inte köper det, så tvingas vi svälta ihjäl. Det kallas för MAKT.

Valet kommer att stå emellan svält eller cancer, ytterligare en pest eller kolera situation.

Lyckligtvis så är gmo organismer inte så populära i Europa men dominerar i USA sedan 1996. Låt dem behålla Monsanto, sina odlingar och sina hälsoproblem. Vi har varit föregångare i mycket här i Europa och låt oss fortsätta med det.

Vi borde alla uppmana Jordbruksverket att dra in samtliga tillstånd tills dess att gmo-organismerna har genomgått en långtgående oberoende studie som utvisar att ingen mänsklig varelse kan komma till skada på något vis. Skadedjuren kommer att klara sig, de kommer bara att mutera och gifterna kommer därefter att göras starkare och mer koncentrerade -är det den utvecklingen som vi vill ha?


Läs hela artikeln här:


lördag 22 september 2012

Cancer av arsenik i ris och risprodukter?Arsenik i ris och i risprodukter??? Vad i farfar???

Consumer Reports / konsumentverket det oberoende i staterna har efter kontroll upptäckt höga värden av arsenik i det ris som säljs i USA. Och om det säljs där så kan ni nog lugnt räkna med att det säljs här oxå.
 
citerar:


Organic rice baby cereal, rice breakfast cereals, brown rice, white rice—new tests by Consumer Reports have found that those and other types of rice products on grocery shelves contain arsenic, many at worrisome levels.
Arsenic not only is a potent human carcinogen but also can set up children for other health problems in later life.
Detta innebär att vi här ser svart på vitt att organic inte innebär att produkten är giftfritt odlad och säker - den kan alltså innehålla skadliga mängder av arsenik eller andra tungmetaller.

Potatis som är gmo och giftigt ris ... våra möjligheter till en hälsosam kost den krymper för varje dag som går. Ledsamt, ledsamt....
Sedan kommer kommentarer som att det inte finns några vetenskapliga bevis för att arsenik i mat är farligt och detta i en värld där vetenskapen äger sina vetenskapliga experiment likt cola-cola äger sitt recept - "hemligt innehåll".

Det är inte bara läkekonsten som har börjat bli sjuk utan även matkonsten... de har båda ersatts av Orwell´s framtidstänkande med fokus på den egna plånboken.


What our tests found

We tested 223 samples of various rice products that we bought mostly in April and May, many from stores in the New York metropolitan area and online retailers. The samples covered a variety of rice-containing food categories, including infant cereals, hot cereals, ready-to-eat cereals, rice cakes, and rice crackers. We bought products often used by people on gluten-free or other special diets, including rice pasta, rice flour, and rice drinks.
We tested at least three samples of the foods and beverages for total arsenic. We measured specific levels of inorganic arsenic. And we checked for two forms of organic arsenic, called DMA and MMA.


Download this
PDF with complete details of our test results.

Though inorganic arsenic is considered the most toxic, concerns have been raised about potential health risks posed by those two organic forms, which the International Agency for Research on Cancer has labeled "possibly carcinogenic to humans." We found DMA in the 32 rices we tested, which include choices from the south central states and elsewhere, including California, India, and Thailand
 
In brands for which we tested both a white and a brown rice, the average total and inorganic arsenic levels were higher in the brown rice than in the white rice of the same brand in all cases. Among all tested rice, the highest levels of inorganic arsenic per serving were found in some samples of Martin Long Grain Brown rice, followed by Della Basmati Brown, Carolina Whole Grain Brown, Jazzmen Louisiana Aromatic Brown, and Whole Foods’ 365 Everyday Value Long Grain Brown. But we also found samples of brown rice from Martin and others with inorganic arsenic levels lower than that in some white rice.
 
Cereals cause concern

Worrisome arsenic levels were detected in infant cereals, typically consumed between 4 and 12 months of age.
Among the four infant cereals tested, we found varying levels of arsenic, even in the same brand. Gerber SmartNourish Organic Brown Rice cereal had one sample with the highest level of total arsenic in the category at 329 ppb, and another sample had the lowest total level in this category at 97.7 ppb. It had 0.8 to 1.3 micrograms of inorganic arsenic per serving.
Earth’s Best Organic Whole Grain Rice cereal had total arsenic levels ranging from 149 ppb to 274 ppb, but higher levels of inorganic arsenic per serving, from 1.7 to 2.7 micrograms.


So what’s a parent to do? To reduce arsenic risks, we recommend that babies eat no more than 1 serving of infant rice cereal per day on average. And their diets should include cereals made of wheat, oatmeal, or corn grits, which contain significantly lower levels of arsenic, according to federal information.
 
Läs hela artikeln samt ladda ner pdf-filen här:

http://www.consumerreports.org/cro/arsenic1112.htm


 
Det behövs nya riktvärden för hur höga halter av arsenik som får lov att förekomma i mat för barn och vuxna. Jag kan väl lugnt tillägga att det även borde finnas med på innehållsförteckningen så att vi konsumenter kan göra de val vi önskar för oss själva och vår familj.


Tack gode Gud för oberoende forskare som värnar hälsa före profit.....
 
 
 
 

måndag 17 september 2012

Genetisk Roulette
Vi har ju alla hört talas om Rysk Roulette så varför skall vi inte ta upp det nya spelet som:

Genetisk Roulette - Det nya lifsspelet som har kommit inrusande i våra hem och som gör att vi redan har börjat att rensa ut de farliga genetiskt modifierade produkterna.
Filmen presenterar bevis som berör varför genetiskt modifierade organismer är länkade till sjukdomar så som allergier, ibs, infertilitet, autism och cancer.... för  att nämna ett fåtal. En läkare påpekar att det allra viktigaste att tänka på nu för oss alla är att vi skall äta gmo-fri mat för att klara hälsan.

Bevisningen kommer inte enbart ifrån läkare och patienter utan även ifrån vetrinärer och bönder som beskriver dramatiska förändringar hos djur och människor som gått från gmo till gmo-fri mat. Deras hälsotillstånd har därefter förbättrats. Med gmo:s införande skedde en markant ökning med fall av immun-, reproduktions- och tarm-sjukdomar.

Den 85 minuter långa dokumentären tar även upp manipulation av forskningsresultat, angrepp på oberoende forskare och på deras forskningsresultat. Filmen avslöjar även en fruktansvärd historia från ett sydafrikanskt jordbruk där arbetarna åt en större mängd av gmo majs än någon annanstans i världen.

citerar:
The film is being released right in the throes of the California campaign for Prop 37. If it passes in November, food companies will have to label products made with GM ingredients (like they do in nearly 50 other countries). Not only will this make it far easier for people to buy healthier non-GMO choices, the expected migration away from labeled GM products will probably accelerate the tipping point.

Genetic Roulette—The Gamble of Our Lives is a production of
The Institute for Responsible Technology
(IRT). Those who view the film during the free showing week are encouraged to support IRT’s efforts, through donations, by subscribing to the Spilling the Beans free e-newsletter, and by joining with other citizen advocates through the Non-GMO Tipping Point Network—to help get the word out in California and beyond.

"GENETIC ROULETTE unveils a world most of us have never seen. It raises alarming questions about GMOs,
and we deserve answers. For all that you love, hear this message and act now."

— Frances Moore Lappé, author of
Diet for a Small Planet and EcoMind

We hope you share this ground breaking film with your family and friends.

Sincerely,

Jeffrey Smith


söndag 16 september 2012

Biverkningsstatistik att lita på?


Gör man rätt om man förlitar sig på den statistik som läkemedelsföretagen själva upprättar och propagerar för? Nej, man skall nog vara väldigt vaksam och framförallt reagera om uppgifter saknas, uppgifter som är väsentliga för att kunna dra en riktigt sanningsenlig slutsats som relaterar till verkligheten. Är de statliga läkemedelsverken för godtrogna eller är det rentav lathet som gör att de många gånger överlåter dokumentering till läkemedelstillverkarna? Kanske de rentav struntar i vilket..... pest eller kolera syndromet......

Hur skall ett försäkringsbolag i framtiden kunna neka en ersättning för te.x. en vaccinations eller en läkemedelsskada, skall det göras på lösa grunder?
Det tror farfar det att det inte finns statistik där det behövs för man vill väl inte föra någon. Att föra statistik över läkemedelsbiverkningar som leder till allvarliga sjukdomstillstånd eller till och med till död kan ju bli oerhört tids- och kostnadskrävande om utredningar och ytterligare tester skulle behövas i framtiden. Tester som måste genomföras för att få fram bevis på den egna produktens oskyldighet.

I USA så har inte ens det amerikanska FDA någon större kontroll på inkommande rapporter och de skall vara den myndighet som godkänner och tillåter att en produkt får finnas på marknaden. Kanske är det så att den nedgående globala världsekonomin skall hållas flytande till vilket pris som helst?

I vilket fall som helst så är det konstaterat att den 4:e ledande orsaken till dödsfall i USA är receptbelagda läkemedel. Läkemedel som skall förebygga, lindra eller bota.....
Det verkar inte ens finnas någon kvar som tillgodoser människors säkerhet och bästa, det verkar inte ens finnas någon som ens försöker komma till rätta med de ökade siffrorna gällande biverkningar som de i sitt yrkesutövande ser utan att reagera.
Notera även att tillverkare av generiska läkemedel sällan för någon statistik över biverkningar och att det därför är viktigt att man hör på apoteket om det generiska läkemedlet omfattas av läkemedelsförsäkringen innan man knallar hem och petar i sig pillerna.


I vems händer skall vi lägga vårt liv?


E:\USA’s 4th Leading Cause of Death – Pharma’s Drugs « ________________Child Health Safety_________________.htm

USA’s 4th Leading Cause of Death – Pharma’s Drugs


Posted on June 25, 2012 by ChildHealthSafety

Republished from Infomail 22/Jun/12 from NY USA charity AHRP [Alliance for Human Research Protection - www.ahrp.org]
Prescription drug therapy stands as one of the most significant perils to health resulting from human activity.”  Prescription drugs are the 4th leading cause of death in the US. In any given month, 48% of US consumers ingested a prescription drug, and 11% ingested five or more prescription drugs. Americans suffer from an estimated 45-50 million adverse effects, from prescription drugs–of which 2.5 million to 4 million are serious, disabling or fatal.
[
QuarterWatch, May 2012 http://www.ismp.org/quarterwatch/pdfs/2011Q4.pdf]
The FDA does not even monitor its own adverse event report database, MedWatch. Neither government agencies charged with setting healthcare policies, nor major stakeholders in medicine, are monitoring drug safety to identify which prescribed drugs are causing most serious harm. No one in authority is doing anything to prevent the escalating number of preventable human casualties.
Only one in seven patented drugs offers a clinical benefit over existing, safer, and cheaper alternatives–and only 1% can be said to be “life-saving.” [http://www.pharmamyths.net/]
Since May, 2008, the Institute for Safe Medication Practices, an independent nonprofit organization, has been monitoring FDA’s MedWatch database, publishing quarterly reports (QuarterWatch).  The latest report found that in 2011, the FDA received 179,855 reports of serious, disabling, and fatal adverse drug events in the United States. This is an increase of 9.4% from 2010. http://www.ismp.org/quarterwatch/pdfs/2011Q4.pdf

Pharmaceutical company reports about deaths wer de found to be “nearly useless” in that they are vague, failed to report critical patient information, such as cause of death or age of patient.  Generic drug manufacturers rarely file adverse drug reports.
The authors—Thomas Moore, Curt Furberg, MD, PhD, and Michael Cohen, RPh, MS, ScD—point out that the most valuable barometer of drug safety risk is found in reports submitted directly to the FDA by physicians and patients. Unfortunately, the FDA estimates that serious adverse drug event reports submitted by physicians and patients constitute less than 1% of actual serious injuries. In 2011, physicians and patients submitted 21,002 adverse event reports to the FDA. These reports represent at least 2.5 million actual serious prescription drug injuries, including 128,000 deaths.
In 2011, the five leading drugs ranked by the number of direct adverse event reports from physicians or patients: anticoagulant drugs, Pradaxa and Coumadin linked to hemorrhage; antibiotic Levaquin linked to tendonitis, fatal allergic reaction, nerve damage resulting in pain, burning or numbness, and central nervous system abnormalities including depression, confusion; anti-cancer drug Carboplatin linked to bone marrow suppression; antihypertensive Lisinopril (Prinivil, Zestril) linked to dizziness, nausea, anxiety, insomnia, swelling, difficulty breathing.
The other valuable source of information documenting drug safety risk, are litigation-related adverse event reports submitted to the FDA.  The five drugs most frequently cited in litigation were patent-protected: the anti-nausea drug metroclopramide linked to tardive dyskenisia; the contraceptive drugs Yaz and Yasmin linked to blood clots and stroke; the anti-diabetes drug Avandia linked to heart attacks; the anti-smoking drug Chantix linked to suicide and homicide; and the acne drug Accutane linked to suicide.
Fifty-eight drugs carry FDA-mandated warning labels about the risk of suicide and suicidal behaviors. The most frequently identified drug posing a suicide risk in 2011, was SEROQUEL, with 197 reported cases.
Since the Iraq war many troop deployments are only approved if medications are prescribed. The Los Angeles Times reported that service personnel can be given 180-days worth of pills to take to combat zones, with nothing to stop them trading medicines or grabbing handfuls of pills to dull a stressful day in the battlefield: Military’s Rising Psychiatric Drug Prescriptions May be Linked to Suicides, Homicides by Kim Murphy, The Los Angeles Times, Aptil 7, 2012.
For the full details of this edited version of the AHRP Infomail read more here:

Virus dödar cancertumörer?


En skapad virus som dödar cancer: ligger lösningen och väntar i det fördolda? Och i så fall.... vad väntar den på? Men jag förmodar att det bara handlar om ytterligare ett nytt smart sätt att äska forskningspengar på....

I ett kylskåp någonstans i ett svenskt laboratorium finns något som inte bara skall vara billigt att framställa utan som även utlovas vara en mycket effektiv cancerbehandling. Så varför kan man undra... har det inte avanserat längre än till kylskåpsnivå?

Svenskarna har uppfunnit ett billigt virus vars enda biverkning skall vara som en vanlig lätt influensa. Fotografier har tagits under forskningstesterna som visar hur tumörer hos möss liksom bara smälter bort. Tumörceller som hittills varit resistenta för befintliga läkemedelsbehandlingar dör av det nya viruset.

Medlet har benämningen Ad5[CgA-E1A-miR122]PTD kommer endast att få ett namn om det blir testat på människor. Vilken tur att virus har en godartad överlevnad eftersom blandningen stått i ett kylskåp sedan år 2010. Och steget ifrån kylskåpet till test för att se om medlet har lika effekt på människor är stooooort.

Uppsala universitetssjukhus är beläget cirka 200 meter från den plats där kylskåpet står och de har patienter som flyger in från jordens alla hörn för att behandlas mot endokrina cancertumörer. Amerikanare med stora plånböcker verkar sätta den svenska cancerbehandlingen högt upp på listan eftersom de väljer att komma hit istället för att vända sig till den egna eminenta privata amerikanska sjukvården, den som är världsledande och som våra svenska politiker strävar efter att vi skall kopiera här i Sverige.

Men sanningen är väl den att cancerpatienter som vandrar på den smala stigen dras till varje litet halmstrå som kan ge dem några ytterligare månader av liv. Och om man har platina kreditkort och plenty of money så väljer man ett sjukhus utomlands eller alternativa behandlingar. Skillnaden är bara att det är okey att välja ett universitetssjukhus och det är fult att välja ett alternativ som tex. alternativa hospice.

Uppsala erbjuder vård som ligger minst 5 år före amerikanska sjukhus och man kan ju undra vilken vård det är och hur stor överlevnadsgrad den behandlingen står för. För sannolikheten är stor att det redan är för sent när de kommer hit. Ett sista halmstrå brukar sällan lösa problematiken och det är oftast inte sista behandlingsmetodens fel.

I USA brukar de som angripits av cancer påbörja sin behandling samma vecka som den upptäcks medans vi här i Svedala lugnt får stå i kö... vill bara nämna denna skillnad.

Kvacksalvare verkar dock ha en ledande betydelse för forskningen i alla fall. Man sätter dem i fängelse för kvacksalveri och sedan stjäl man vederbörandes ideer... inte första gången jag läst om detta..... nanoteknologin är på väg att få fäste.....ja, den som lever få se. Kvacksalvarens egna påkomna behandlingsmetod testas nu på flera kliniker i USA. Microber ifrån grisar, kom ihåg!

Denna nanodekokt överensstämmer med hur genetiker ser på händelsförloppet. För faktum är att friska celler i människokroppen är inprogrammerade till att dö om de skulle angripas av ett virus. De dör för att stoppa viruset från att sprida sig till andra delar av kroppen. Cancerceller är odödliga. Genom mutation så har de på något sätt förändrat det genetiska programmet som tvingar cellen till självmord. Detta innebär att om man finner en passande virus som man kan infektera cancercellerna med så kan denna kopiera sig själv tills cancercellen sprängs.... och på så sätt möter sin död. Detta nanovirus skall liksom bli en cancer för cancern. I Uppsala tycker man dock inte att detta är så unikt eftersom man har vetat att virusinfektioner kan orsaka dramatiska reduktioner på tumörer och det har man vetat sedan 1880. Yes friends, det går fort i forskningsvärlden......

I Italien så gav man rabiesvaccin till prostituerade kvinnor redan 1890!!! eftersom deras livmoderhalscancer svarade med att dra sig tillbaka för att så småningom försvinna. Ett annat fall som nämns är en 14årig kille med leukemi som fick vattenkoppor där den livsfarliga sjukdomen som vi alla måste vaccinera oss emot i dag, orsakade förminskning av en groteskt förstorad lever och mjälte, vilka till och med gick tillbaka till sin ursprungliga storlek och hans vita blodkroppar stabiliserade sig till normal nivå. Något måste ha hänt i forskningsvärlden under 1990-talet för då började detta fenomen på allvar att diskuteras och det skall vi tacka genetiken för.


Tillbaka till kylskåpet och tillbaka till 1890... brist på pengar? Nja, det har nog funnits tillräckligt av den varan under årens lopp.... sanningen är nog den att medlen inte använts på rätt sätt. De har förmodligen satsats där de gett störst avkastning.
En miljon brittiska pund skulle behövas för att testa innehållet som står i kylskåpet..... samtidigt som en femfaldigt ökning noterats de senaste 30 åren av endokrina tumörer (NET). Man varför testa nano när man vet att det fungerar med virusinfektioner, billigare framställnings och tillverkningskostnad?
Man försöker nu äska pengar till olika projekt genom att låta donators namn bli det namn som det nyupptäckta viruset får. Hur långt kan de gå innan de skäms? Can´t blame them for all trying to make m o n e y...


Jag stannar här och överlåter resten av artikeln till eget tänkande.


Men vad jag tagit till mitt hjärta är att det kanske kan vara en fördel att ta det lilla lugna med alla barnvaccinationerna... våra kroppar kanske behöver ett antal av dem till hjälp med utrensning av annat. 50% chans att jag har rätt, eller?

Att en virus kan få en tjocktarmscancer att försvinna har jag bevis på för det hände i min släkt. Men läkarna har förstås helt andra tankebanor än jag.... måste jag nog tillägga.

fredag 14 september 2012

Influensa vaccin gör människor sjukare?


Influensa vaccin gör människor sjukare.Kanadensisk studie utvisar att influensa vaccin gör människor sjukare.Detta påstående kan relateras till en Kanadensisk studie. Detta fenomen upptäcktes 2009 i samband med pandemin. Själv var jag på besök i Göteborg vid denna tidpunkt för att umgås med en nyvaccinerad släkting och gissa vem som låg i lite över tre veckor i svininfluensa? Det är med anledning härav som jag brukar göra mina medmänniskor observanta på att hålla sig på avstånd ifrån nyvaccinerade eftersom jag själv upptäckt att det finns en smittorisk. Man kan faktiskt vidtaga vissa åtgärder när det gäller kontakt och hygien. Med facit i hand så är jag mycket glad för att min kropp har bildat egna antikroppar eftersom jag inte har en tanke på att låta ett nano-vaccin vandra runt i kropp och knopp.

Tillbaka till artikeln. Kanadensiska forskare noterade i början av pandemin att de som fått influensasprutan för vintern 2008-2009 verkade ha en tendens till att dra till sig pandemiviruset och det mer än de som inte vaccinerat sig. Med andra ord så hade de ovaccinerade ett starkare immunförsvar.
Men som vanligt så skall upptäckter som dessa beläggas med olika passusar: nu heter det att detta är ett Kanadensiskt problem eftersom det inte finns någon utanför Kanadas gränser som kommit fram till samma slutsatser. Så här har vi fem studier och skall se det hela som ett lokalt problem.....

Dessa nyheter läckte ut samtidigt som förberedelserna för massvaccineringarna påbörjades i Nordamerika och i Europa. Alltså inte bra, inte bra. Skygglapparna åkte på när forskare inte ville ta in den informationen och man började fundera i banorna att kombinera olika vaccin, samt att det händer dem men inte oss.

Men en ny studie visade att de funna resultaten verkligen kunde vara sanna. En grupp forskare valde att testa djur istället för människor eftersom det anses som oetiskt att testa på människor.
De arbetade med 32 illrar, gav hälften av dem 2008 års influensaspruta medan den andra hälften fick placebo. Därefter infekterades samtliga illrar med svininfluensaviruset.
Resultaten blev:
Illrarna som ingick i den grupp som erhåll influensasprutan för 2008 blev mycket sjukare än de andra djuren. Alla fick dock sin hälsa tillbaka är väl viktigt att tillägga. Detta styrker alltså hypotesen att de som tagit influensasprutan faktiskt tenderar att bli sjukare.
Forskningsledaren säger att man vet inte varför detta händer och att det är viktigt att ta reda på varför och det innan nästa pandemi. Hon tillägger dock att detta är en företeelse som endast gäller vid en pandemisituation.

Vi skall inte förglömma att vi har människor som av olika anledningar har nedsatt immunförsvar eller av annan anledning bör ta de ordinarie influensasprutorna men det först efter moget övervägande. Jag avser då mitt tänkande som är ett val mellan pest eller kolera.

Artikeln avslutas mycket tänkvärt....
Den vise vet att man inte vet så mycket när det gäller influensa och att det alltid gäller att vara mycket försiktig med uttalande i ämnet.

Vi skall alla vara försiktiga och göra det som vi själva anser är bäst istället för att ge in för påtryckningar och bry oss om vad alla andra säger. Alla andra bär inte våra bördor om något händer …. vi blir bara ett kort samtalsämne.onsdag 12 september 2012

Radiovågor ersätter blodtryckssänkande medel 2013?

 
Detta är en helt ny metod som bör få uppmärksamhet eftersom studier har visat att det är ett bra fungerande alternativ för att komma till rätta med högt blodtryck. Istället för piller vilket inte biter på ett ex antal människor av olika anledningar så har man funnit en metod som går ut på att man behandlar njurarna med radiovågor.
Högt blodtryck kan som vi alla vet leda till hjärtsjukdomar, stroke och njursvikt. Och detta kan vara ett genombrott för alla de tusentals patienter som nu inte är behandlingsbara med läkemedel.
Givetvis måste behandlingarna göras tillsammans med en ändrad livsstil och det skall bli resultat. Hälsosam kost och kontinuerlig motion är ett måste.
Professor Mark Caulfield hoppas att denna nya teknik skall kunna erbjudas inte senare än April 2013.

Fortsätt här:
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2194031/Doctors-zap-high-blood-pressures-radio-waves-Procedure-permanent-cure.html#ixzz26F5Uwu5L
The new therapy could provide a permanent cure and make drug treatments redundant
A high blood pressure reading is one that exceeds 140/90 millimetres of mercury. The latest trial involved more than 100 patients who had blood pressure readings of at least 178/97, despite taking three or more different drugs.
After 18 months, those having the procedure maintained a reduction of between 28/11 to 32/12.
Dr Murray Esler, of the Baker IDI Heart and Diabetes Institute of Melbourne, Australia, presented the findings at the European Cardiology Congress in Munich.
He said: ‘We are encouraged to see renal denervation shows substantial and sustained reduction in treatment-resistant patients.’
Although blood pressure does not sink to normal levels after treatment, it cuts the health risks of very high pressure.
Professor Caulfield, of the William Harvey Research Institute at Queen Mary College, London warned that the procedure does not work in all patients and Professor Peter Weissberg of the British Heart Foundation said it would only be used in those who had tried a range of drugs without success.
‘This is a relatively small group who will be offered it as an alternative, but until now there hasn’t been one,’ he said.
 
Varför endast en liten grupp skulle erbjudas denna metod ---- den karamellen kan man ju suga på.
 
Vad skall man göra med alla blodtryckssänkande piller och hela den forskningsgrupp som dagligen sysslar med denna forskning
om de nu lyckats finna en permanent lösning på problemet? Inte fel att fundera över, eller?

Insulinfri straffad av korrupta dietister


http://www.alternet.org/personal-health/how-corrupt-dietitians-group-has-taken-over-nutrition-advice-america
 How a Corrupt Dietitians' Group Has Taken Over Nutrition Advice in AmericaThe Academy of Nutrition and Dietetics is engaged in a turf war over the right to give nutritional advice -- and sell it to the highest bidder.
 
Jag gillar denna typ av artiklar eftersom de uppmanar till kritiskt tänkande. Vi har gått in i en helt ny era när det gäller hälso och sjukvård. En era som inte är lik den tidigare, den som vi alla är vana vid, den eran där människan skulle komma i första hand. Nu är det den globala världsekonomin som styr samtliga marknader och allt räknas i kronor och ören...... även här i Sverige.
Vi konsumenter hamnar ständigt i krig som pågår mellan olika företag och vi måste förstå att det oftast handlar om vem som skall vinna de stora och livsnödvändiga intäkterna. Alla vill ju överleva och det vi ju även vi vanliga människor, eller?
 
Denna artikel handlar om Steve Cooksey som valde en lite annorlunda diet än den som diabetesdietisten förespråkade. Inte nog med att hans blodsockernivå stabiliserade sig utan han tappade även cirka 35 kilo på kuppen. Den självvalda dieten resulterade i en ny diagnos där läkaren satte ut insulinet.
Tre år senare, fortfarande smärt och smidig så hamnade Steve i en annan problematik. Han blev anklagad för att utöva näringslära utan erfoderligt tillstånd och anmodades ändra innehållet i sin blogg. Om han inte gjorde detta så kunde han se framtiden an bakom galler. (hans blogg: diabetes-warrior.net.)
Jag kan inte annat än le för vad handlar det om egentligen? Jo, att en privatperson lagt sig i den stora debatten som pågår mellan olika hälsoutövare... den debatten som handlar om vilket som är mest nyttigt för kroppen.... fettfri eller fettrik diet. Steve ville väl bara dela med sig av sin erfarenhet till andra som står och vankar med sina matbeslut.
Gällande lagstiftning i North Carolina påstår att deras uppgift är att säkerställa invånarnas hälsa från att skadas utav okvalificerade utövare. Visserligen är detta jättebra men borde de inte då även slå ner på de läkare som föreskriver läkemedel där stora biverkningar är befarade eller kända? Var skall gränserna dras? Skall vi som make/maka behöva oroa oss för att tala ute i det fria. Någon kan ju höra att jag säger till min man att vi inte skall äta t.e.x. majsstärkelse eftersom det med all sannolik kommer ifrån genmodifierad odling. Kan jag bli anklagad för att felaktigt leka dietist?
Alla vi vanliga dödliga försöker följa de kostråd som verkar vara de riktiga men kanske vi skall ta och titta på vem som finansierar kostrådsframtagningen och ligger bakom vilka produkter vi skall välja som nyttiga för hälsan. Sponsorer att nämna ... Coca-Cola, Pepsi, Mars, Hershey´s etc.
Lycka till i djungeln!
 
Måhända Steve är irriterad gällande sin blogg samt att han inte längre får sprida budskapet men han slipper i varje fall insulinet. Och även de skador som alla diabetespatienter får förr eller senare.
 
 

tisdag 11 september 2012

Barn med autism ? lyssna på hur denna mamma upplever situationen.Smaken är som baken.... delad. Tyck vad du vill och om du vill kika mer på vad MMS är och hur det fungerar så finner du följande länkar här nedan:

 


Vad är MMS?

http://jimhumble.biz/files/Basic_Science_of_MMS_Chlorine_Dioxide.doc
http://mmsautism.comHelpful links (MMS):

http://jimhumble.biz/files/Helpful_Links_MMS_-_Master_Mineral_Solution.doc

Other websites:

MMS newsletter:
http://mmsnews.org

Genesis II Church:
http://genesis2church.org

Jim Humble:
http://jimhumble.biz

MMS protocols:

http://genesis2church.org/mms-protocol-read-this-first.html

MMS support forum:
http://genesis2forum.orgtisdag 4 september 2012

Cellförändringar livmoderhalscancer HPV


 

Cervical intraepithelial neoplasia • Incidence. Each year in the USA 600.000 women are diagnosed with (CIN) cervical intraepithelial neoplasia.
 • Natural history. CIN and invasive carcinoma usually originate at the transformation zone (TZ) of the cervix. The TZ is a circumferential ring of metaplasia at the squamocolumnar junction of the cervix. Progression of CIN to invasive cancer usually occurs over many years allowing for detection and treatments prior to the development of invasive cancer.
 • Colposcopy. Patients with PAP smear abnormalities should be evaluated to determine the severity of CIN and to exclude invasive cancer. Colposcopy is the microscopic evaluation of the TZ. The purpose is to identify the most abnormal areas, (aceto white epithelium, mosaicism, punctation, and/or atypical vessels) of the TZ to direct cervical biopsies.
 • Classification. CIN is a histological diagnoses that is categorized by the dept of epithelial involvement as mild CIN I, moderate CIN II, or severe CIN III.
 • Management. CIN II-III should be treated. HPV changes and CIN I will often resolve without treatment.
 • Treatment options. Cryosurgery, laser surgery, loop electrosurgical excision procedure, cervical conization, or hysterectomy are used to treat CIN, depending on the severity of the lesion and patent age.
Invasive cervical cancer


Epidemiology and risk factors:


 • Incidence. Each year in the USA 16.000 new cases are diagnosed and 5000 women die from this disease. Cervical cancer is the most frequent cause of cancer death in third world nations of a lack of effective screening.
 • Age. The median age of diagnoses is 52 years.
 • Risk. Cervical cancer is a disease of sexual active women. It is more prevalent in women of lower socioeconomic status and is correlated with early age at first coitus and having multiple sexual partners.
 • Human papillomavirus (HPV) is the primary causative agent in cervical cancer. HPV serotypes 6 and 11 predispose to benign condylomas. HPV serotypes 16, 18, 31 and 45 are believed to account for 80% of all invasive cervical cancers.

Prevention and diagnosis:

 • Screening. Regular PAP smear screening reduces a woman´s chance of dying of cervical cancer by 90%.
 • Symptoms and physical findings. Post-coital bleeding is the most common early symptom. Late symptoms include menorrhagia and flank or leg pain. The cervical lesions may appear exophytic, barrel-shaped or ulcerative.


Källa: Obstetrics and Gynecology at a Glance ISBN 0-632-04341-5Fritt översatt vill jag sätta fingern på följande:


CIN är vad jag förstår vad vi här brukar benämna som cellförändringar. Vid ordinarie cellprovstagning så finner man varje år i USA cirka 600.000 kvinnor vars prov utvisar cellförändringar. Dessa patienter med avvikande cellprov utvärderas för att man skall kunna avgöra hur allvarliga cellförändringarna är och för att kunna utesluta en aggresiv cancer. Det tar år cellförändringarna att utvecklas till cancer.
Klassificering görs sedan efter skala CIN I-II-III, där III är den svåraste typen.
Behandling bör utföras vid CIN II+III men vid HPV förändringar och CIN I behövs oftast ingen eftersom de oftast läker ut själva.
Svårighetsgraden samt patientens ålder avgör vilken typ av kirurgiskt ingrepp som skall utföras.


Livmoderhalscancer.

Här registreras cirka 16,000 nya diagnostierade fall och 5,000 dör av denna sjukdom.
Livmoderhalscancer är den vanligaste dödsorsaken i tredje världens länder eftersom det där råder en brist på cytologprov / cellprovstagning.
Medianåldern för diagnosticerade är 52 år.

Livmoderhalscancer är en sjukdom som drabbar sexuellt aktiva kvinnor.
Den anses vara vanligare bland de kvinnor som har en lägre social ekonomisk status och hör ihop med tidig sexdebut samt flera sexuella partners.

HPV, humant papillomavirus är den huvudsakliga orsaken till livmoderhalscancer.
HPV, sträng 6 och 11 orsakar godartade kondylom.
HPV, sträng 16, 18, 31 och 45 tros stå för 80% av alla fall av s.k. aggresiv cancer.

Det bästa förbyggandet är regelbunden cellprovstagning och denna minskar kvinnors risk att dö i livmoderhalscancer med 90%.
(90% och det utan biverkningar!)

Tjejer det vanligaste symptomet är blödning efter samlag och om man har det så skadar det inte att ringa för ytterligare en provtagning … bara för att vara på den säkra sidan. Vänta inte tills dess att de senare symptomen sätter in.

Läs och lär.
Om du har någon läkarstuderande i familjen så be att få låna litteraturen.

söndag 2 september 2012

Soja nyttigt/hälsofarligt?

Här finner du information i ämnet:

http://mayanmajix.com/soy.html


Att man som vuxer intar soja och dess produkter är väl okey eftersom man själv tar ansvar för vad man stoppar i sin egen mun men att ge det till barn utan att kunna väga fördelar mot nackdelar är väl inte att rekommendera.