tisdag 8 juli 2014

Frisk efter mögelexponering

Vad rekommenderar de som arbetar med mögelsanering?

Lär dig så mycket som möjligt så är du bättre rustad för ett lyckat slutresultat. Kort citat nedan.


Läs hela inlägget här:  http://www.lfs-web.se/mogel-frisk-medicin.htm


Mögel, går det att bli frisk?

Det finns inte så många läkare som arbetat aktivt med att verkligen försöka ta reda på vad som händer i kroppen då vi inandas mögel och bakterier i dess hela begrepp, vilket innebär att man också måste titta på de olika gifter och andra metaboliter (sekundärprodukter) som avges från ett s.k. mikrobiellt angrepp i hus. Några har dock av olika anledningar kommit att göra det till sin livsuppgift att forska kring, både gällande vad mögelexponeringen leder till och hur man kan bota och bli frisk. På sidan mögel och biomarkörer - vad läkare skulle kunna analysera har vi specifikt lyft fram den kanske mest betydande läkaren vid namn Ritchie Shoemaker och startat en diskussion om vad sjukvården skulle kunna kontrollera och analysera för att bättre än idag hjälpa de aktuella vårdsökanden. Shoemaker har konstaterat att följden av vistelse i hus med fukt och mögel ofta leder till inflammatoriska tillstånd vilket han benämner CIRS, Cronic Inflammatory Response Syndrome (1). Detta är en fullt möjlig och logisk förklaring till många av de hälsosymtom som drabbade personer upplever kopplat till mögel i hus. Möglet har potentiell förmåga att påverka många viktiga funktioner i kroppen varvid man inte längre känner sig frisk. I begreppet CIRS övervägs nu om inte sjukdomar som Fibromyalgi (FM), Multipel Skleros (MS), Kroniskt trötthetssyndrom (ME), Multiple Chemical Sensivity (MCS) m.fl. diagnoser utlöses genom samma biotoxiska väg i kroppen. Mögel och viss annan aktuell påverkan kan för många drabbade vara den gemensamma nämnaren.

Evidens finns både från djurförsök och praktisk erfarenhet kring olika sjukdomar och allergier, medan medicinsk forskning i stort inte ännu kunnat få fram exakt koppling ned på molekyl- och cellnivå. I denna strikta medicinska forskningsvärld där prestige och pengar tenderar styra medges inte samband innan det är framkommet att sådan utom rimligt tvivel verkligen existerar. Man fortsätter alltså hårdnackat neka. Det ger mer utrymme för forskning kring omkringliggande faktorer och fokus kan ibland därför från vissa parter riktas emot det som inte verkar vara huvudsakliga problemet. Ta exemplet där koncentration på psykiska faktorer överbryggar vad som egentligen sker i kroppen då vi utsätts för mögel. Sedan måste också nämnas att man inte rakt av kan särskilja olika faktorer för visst påverkar kropp och själ vartannat vilket vi vill benämna psykosomatisk verkan. Men att skylla allt på psyket, det vore ett rent tjänstefel och en tankevurpa utan dess like. Till de som driver detta vilseledande spår (inte minst Yrkesmedicinska i Örebro och Umeå Universitet) ger vi budskapet tänk om, tänk rätt, tänk logiskt. Tuula Putus (2) som i Finland är högst aktiv inom området mögel och sjuka hus menar att det vi kan se vid djurförsök kan vi också se hos människor. Hos djur finns inte de psykiska faktorerna. Tuula gav svar på tal under konferens vid Umeå Universitet (3). Det går att rada upp mängd med likvärdig information och trots en mycket kvalitativ sammanställning går det redan att följa upp och till del svara på Tuulas frågor och misstankar om sjukdomssymtom då allt fler erkänner och studerar samband likt de som framkommer vidare i texten och referenserna här, där unik information ges om den saknande länken eller pusselbiten som krävdes för att vi bättre ska förstå varför hjärnan drabbas av mögel och kronisk inflammation, med en mängd symtom som följd.

Depression och mögel

Kort citat nedan - läs hela artikeln/inlägget här:


http://www.lfs-web.se/mogel-lackande-hjarna-depression.htm
Depression

På sidan Mögel-hus orsakar depression och skilsmässa lade vi ut svar på en fråga som sedan företagsstarten varit mycket vanligt inkommande, nämnligen om mögel i hus kan vara orsak till depression, håglöshet, trötthet, irritation, ilska, koncentrationssvårigheter och liknande tillstånd. Ett antal år senare kan vi nu i skrivande stund ge mer ingående svar på frågan och det blir inte nekande eller på något sätt avvikande utan istället mycket mer förtydligat. Svaret är ja, det finns högst sannolik koppling. (17, 20, 29) Inte minst är det frekvent omtalat att mögelutsatta personer lider av kroniskt trötthetssyndrom (ME) också kallat chronic fatigue syndrome. Vid test på ME patienter som varit mögelexponerade konstateras att det finns mögelgift i kroppen till skillnad från icke exponerad kontrollgrupp. (18)

Just mögelgifters roll vid inandning är medicinskt sett oklar trots att det finns en mängd studier som framhäver de potentiella skadeverkningar som gifterna har. En av rollerna mögelgift kan ha vid depression är att ge sig på mitokondrierna som bl.a. är till för att ge kroppen och hjärnan energi. (18, 19, 20) Mögelgift är förknippat med neurotoxicitet bl.a. genom oxidativ stress (21) och har vidare dokumenterad förmåga att kunna passera och nedsätta funktionen i blod-hjärn barriären.

Depression är faktiskt satt i förbindelse med samma biomarkörer som mögel är då det löser ut inflammationstillstånd. Samma avvikande värden av cytokiner etc. som ses hos sjuka hus patienter ses också hos de som är deprimerade utan att ha varit fuktskadeexponerade. (16, 20) Informationsmängden och studierna om det här är så överväldigande att tvekan om orsakssamband inte finns. Det som saknats är en sammanslagning av forskningen. När sådan nu görs faller pusselbitarna på plats. Inflammation är nyckeln till förståelse för många sjukdomar, liksom olika inflammationstriggande faktorer såsom mögel, bakterier(streptomyces) och fuktskadeemissioner från material och kemikalier. En kaskad av "nedsättande" händelser sker i kroppen där det ena påverkar det andra.