söndag 16 juli 2017

Allvarliga biverkningar efter Gardasil vaccinationer.

Läs och håll dig informerad, det är ditt och inte statens ansvar längre då de valt att stå på tillverkarnas sida.


Trots flera fall med uppenbart allvarliga biverkningar efter gardasil-vaccinationer, vägrar svenska myndigheter se sambandet och fortsätter istället propagera för vaccinering. Frågan fick en viss ändring i somras, då EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, gick ut med att man skulle utreda just Gardasil efter biverkningslarm i Danmark. I juni 2015 öppnades fem nya kliniker i Danmark för flickor som upplever sig ha vaccinproblem och på kort tid ställde sig 800 flickor i kö.


http://2op.se/2015/08/25/vem-ska-bota-maja-radiodokumentar-om-en-gardasilskadad-flicka/


Gardasil dödsfall 2016 och när kommer biverkningsrapporterna?

Kan vi egentligen lita på Läkemedelsverket när de avsiktligt undanhåller information om Gardasils biverkningar?

Ta reda på så mycket som möjligt själv innan du tar ett beslut om vad som är rätt eller fel.

Är det verkligen sant att det är en garanti för att kvinnor inte skall få livmoderhalscancer i framtiden eller har forskningen visat något annat på senare tid? Vilken kontaminering finns det i den aktuella batch som distribueras? Vilken tyg av celler har använts vid odlingen?
Detta är viktiga frågor att ställa sig.

http://2op.se/2017/07/06/ung-kvinna-dod-efter-vaccinering-med-gardasil-i-sverige/Tycker även att dessa åtgärder skall diskuteras med skolhälsovårdens personal så att inte bara ett formulär skickas med hem där föräldrar får svara om de vill att deras barn skall ha vaccinet, ja eller nej.http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1999-26

Åtgärder vid vaccination

2 § Läkare och i förekommande fall sjuksköterskor skall vid vaccination
  • ta reda på om patienten tidigare haft överkänslighetsreaktioner i form av anafylaktisk chock, urtikaria eller Quinckes ödem eller om patienten har en känd överkänslighet mot ägg, antibiotika eller andra ämnen som kan finnas i vaccinet,
  • kontrollera att det aktuella vaccinet inte innehåller ämnen som patienten uppgivit sig vara överkänslig mot, och
  • kontrollera att vaccinet inte heller innehåller ämnen som kan korsreagera mot de ämnen som patienten uppgivit sig vara överkänslig mot.

tisdag 28 mars 2017

Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i Sverige 2017

Sent: Friday, March 3, 2017 10:02 AM
To: ud.registrator@regeringskansliet.se
Subject: Kvinnors rättigheter
 

Kära Isabella Lövin,

Jag blir alldeles varm i hjärtat när jag läser om dina insatser gällande den plattform som hela världen nu pratar om. En global rörelse som kommer att leva vidare genom "She decides".
 
Du vill att vi på detta sätt skall höja våra röster, att vi skall tala ut, göra våra val och prioritera det vi vill prioritera. Du har rätt, politik är inte att gapa och skrika, det är att skapa förändring och det är en ljuvlig filosofi du bär i ditt hjärta.

Det är hjärtskärande att höra att det är så många som två miljoner flickor som föder barn innan de fyllt 15 år. Att de här flickorna och kvinnorna som plattformen avser att hjälpa har ett stort behov av stöd det kan vi nog alla vara överens om. Jag förstår att du som minister för internationellt utvecklingsarbete är mycket nöjd med resultatet av denna konferens.

Då ni  gick ut med den här konferensen för bara tre veckor sedan så är det väldigt imponerade att höra att det finns en så enormt stark vilja hos många aktörer i världen som vill stå upp för kvinnors rättigheter samt för sexuell och reproduktiv hälsa. Vad jag förstår så har Sverige nu bidragit med 200 miljoner kronor men att det fortfarande saknas stora summor för att täppa igen luckan efter det att USA dragit sig ur. Att inte fortsätta med dessa ekonomiska bidrag till privata organisationer ses som ett ordentligt bakslag då forskning visar att mödrahälsan försämras om aborträtten begränsas. Risk för mödradödlighet kan öka vid osäkra aborter och det är ju inte tillrådligt.

Så nu kära Isabella, hoppas jag, att du rullar upp ärmarna och startar en ny plattform så att vi får lite kvinnlig trygghet i Sverige också. Kostnader för att kunna bedriva en säker verksamhet på den kvinnoklinik som stängdes i Sollefteå är cirka 16 miljoner kronor per år. Nästa sjukhus som ligger i farozonen som pekats ut är kvinnokliniken i Östersund. Som du säkert förstår så är ju kurser i bilförlossningar ett ordentligt bakslag för de drabbade kvinnorna samt deras partners som är boende i Norrland. Jag tror säkert att RFSU kan vara behjälplig med att ta fram den senaste forskningen gällande vad som krävs för säkert barnafödande, med tanke på både mammans och barnets hälsa och rättigheter. Även Stockholm har lite problem med tillgängligheten och det är inte alla kvinnor som säkert kan transporteras till Finland eller till någon annan stad.

Sedan vill jag även att du skall höja rösten för alla de flickor som varje vecka utsätts för sexuella kränkningar och  våldtäkter i Sverige. Då de flesta våldtäktsmän får sina straff nedskrivna eller på andra grunder blir helt  friade. Vill som exempel nämna att våldtäkten inte ansågs vara grov nog eller att rätten valt att skriva ner gärningsmannens ålder. Detta kan skapa psykiska problem för flickorna, då de känner skuld för det inträffade med anledning av gärningsmännens åtnjutande av gräddfiler. Här behövs utbildad personal och år av rehabilitering för att de skall få hjälp med att komma tillbaka till livet.  Det är inte bara psykologiska ärr som här måste tas i beaktande utan även de fysiska skador som uppkommit och som ger både fysiska och ekonomiska men för livet. 

Vill även nämna att de yngre minderåriga flickor som redan vid ankomst till Sverige är gifta med äldre män också behöver hjälp med laglig rätt. Laglig rätt till en trygg sexuell hälsa, att få ha sin barndom i fred eller att få vara tonåring som alla andra. Det krävs terapeuter som kan upplysa dem om att de som minderåriga inte behöver ha sex med sin make om de själva inte vill. Om de blir gravida och önskar abort så skall de skyddas och ges rätt till detta. 

Ser med stor förhoppning fram emot ditt nästa stora engagemang för kvinnors rättigheter och för vår sexuella och reproduktiva hälsa i ditt eget hemland Sverige. 

Varmt tack för att du lyssnar.

Med vänlig hälsning

Obligatoriskt vaccinprogram motion 2015/16:430 strider mot grundlagen?

Sent: Monday, March 27, 2017 6:37 AM
To: sofia.arkelsten@riksdagen.se
Subject: Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram Motion 2015/16:430

Hej Sofia,

I din motion finner jag följande text:
Ett litet antal föräldrar vägrar att vaccinera sina barn och skyddar dem alltså inte från de nio farliga sjukdomarna. De utsätter också andra människor för fara när de motverkar förebyggande av smitta. Detta skapar lidande och utsätter barn för onödig fara. Därför bör riksdagen ge regeringen tillkänna att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt.

Vore mycket tacksam om du kunde motivera ditt påstående så att jag förstår vad det är för fara som andra människor utsätts för när föräldrar av olika anledningar väljer att inte vaccinera sina barn. Har du betänkt att det även finns religiösa skäl, olika sjukdomsbilder, allergier och att det i vissa fall finns biverkningar som måste ställas emot sjukdomens biverkningar.

Tänker du dig ytterligare en tandlös lagstiftning med en massa undantag?Så här känner jag Sofia:

Ett beslut om tvångsvaccinering strider inte bara emot grundlagen utan även mot de mänskliga rättigheterna. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp. 

Läkemedelsföretagen/vaccintillverkarnas lobbyister har sedan några år tillbaka spridit informationen om att ovaccinerade skulle utgöra en fara för de vaccinerade. Jag har inte mer än fem års studier inom hälsoområdet i ryggsäcken själv men jag har vänner som är läkare och kan väl lugnt säga att det är ingenting som kan verifieras i skolmedicinens utbildningsmaterial. De är medvetna om de olika innehållsämnena och deras biverkningar men har inte gjort något försök att finna hälsosammare substitut. Vi är fortfarande i fasen pest eller kolera. 

Jag förstår att ni som politiker saknar kunskaper inom detta område och att använda lojalitetsmotiveringar ytterligare en gång känns inte riktigt rumsrent. Pandemrix gav allvarliga biverkningar. Biverkningar som tillverkaren inte behövde ansvara för då de blivit friskrivna ifrån ansvar gällande eventuella ersättningsanspråk.  

Jag anser att beslut om vaccinering skall ske i samråd mellan läkare och föräldrar när det gäller barn eller mellan läkare och vuxen. Det är inget beslut som skall tas av regering/riksdag då ni inte har den medicinska kompetens som behövs för att avgöra vad som är rätt eller fel för en annan människa. 

Ett vaccin skall om det fungerar starta antikroppsbildning mot sjukdomen och om detta inte sker så är vaccinet verkningslöst. I dagens vacciner finner vi ofta avdödade virus som till och med är sönderklippta för att de skall kunna sälja och distribuera fler doser. 
De innehåller även en uppsjö av andra arters gener, allt ifrån barnfoster till gnagare, tungmetaller och andra kontaminering. Det är upp till varje familj att avgöra vad som är rätt för familjen. De som vaccinerar sina barn idag får inte heller adekvat information om biverkningar vilket gör det svårt för föräldrar att ta beslut.

De som väljer att inte vaccinera sina barn är väldigt ofta väl pålästa då det går att ladda ner innehållsförteckningar och att läsa forskningsrapporter vilket ger en tydlig bild  av de fakta som bör tas med i beräkning när man tar sitt beslut. Att köpa bilden av att det finns ett stort antal skrämselpropaganda som gör att människor tar felaktiga beslut köper jag inte längre. Vissa tillverkare har börjat ta betalt för sina rapporter för att minimera risken att information får för stor spridning vilket även leder till att våra läkare tycker att det är för omständligt och tidskrävande att hålla sig uppdaterade. 

Handen på hjärtat Sofia. Skulle du vilja att någon tog dessa beslut för dig?

Varma hälsningar
Pia Lindqvist Hopkins

Implantat vätskebildning i brösten - lymfom?

http://www.lakemedelsvarlden.se/cancer-fran-brostimplantat-aven-i-sverige/

Citerar: I förra veckan skrev Läkemedelsvärlden.se om att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gått ut med en säkerhetsvarning rörande bröstimplantat, som i sällsynta fall kopplas till cancersjukdomen anaplastiskt storcellslymfom, ALCL, en typ av non-Hodgkins lymfom. Det är en mycket ovanlig komplikation som tycks ha samband med implantatens texturerade, alltså något skrovliga, yta.
Fram till februari i år hade den amerikanska myndigheten fått in 359 rapporter om fall där lymfomsjukdomen kopplas till bröstimplantat, varav nio lett till att patienterna avlidit.
Även i Sverige har åtminstone ett dödsfall förekommit relaterat till sjukdomen. Birgit Stark är specialist i plastikkirurgi och överläkare vid kliniken för rekonstruktiv plastikkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset. Hon är också registerhållare för bröstimplantatregistret, BRIMP, där fallen med ALCL i Sverige registreras.
– Det bekräftade dödsfallet skedde 2015, berättar hon. Det var en kvinna som fått sina implantat 2006.
Sex år efter att hon fått implantaten bildades en vätskeansamling, serom, i bröstet. Sen serombildning, det vill säga mer än ett år efter implantatets inoperering, kan vara ett tecken på uppkomst av ALCL. Men då, 2006, var ALCL inte en känd diagnos i samband med bröstimplantat.

Jag arbetade med friskvård i USA 1998 och följde många kvinnors kamp för upprättelse gällande de skador som bröstimplantaten orsakad dem att nämna cancer eller andra inre skador som uppkommit pg av läckage. Vad som poängterades var att de nya implantaten var mycket bättre än de gamla. Man ville förstås fortsätta sina välbetalda arbeten som plastkirurger.
Kvinnor skall inte vara nöjda med sig själva de skall söka ständig förbättring för rätt utseende öppnar dörrarna till framgång och rikedom. Uppenbarligen var de nya implantaten inte helt ofarliga och man kan bara beklaga att människoliv spills helt i onödan..... all in the name of: modetrend. Mammor lär era döttrar att de är vackra som de är och att implantaten är till för dem som råkat ut för olyckor eller sjukdom. 
Jag kan i skrivande stund inte finna att någon information gick ut år 2015 när dödsfallet inträffade. Det skall inte behöva ta två år innan varningar går ut till allmänheten att denna risk finns och den skall definitivt diskuteras innan någon kvinna lägger sig under kniven så hon har full insyn och förståelse för de risker hon medvetet utsätter sig för. 

EU tittade på de viktigaste frågeställningarna och kom fram till vilka upplysningar som måste ges till kvinnor som funderar på bröstimplantat.
Se: http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/50160666.htm


tisdag 29 november 2016

Gardasil och framförda klagomål 2016

Please note: This complaint to the ombudsman is not about whether the HPV vaccines do more good than harm. It is about the EMA’s conduct, which we believe is an instance of maladministration. It is possible that many of the serious harms that occur after vaccination are autoimmune diseases. However, as we don’t know whether these diseases are caused by the HPV vaccines, it must be a research priority to find out. The views we express here and our conclusions are based on the facts we present; they are ours and not those of any organisation.

http://nordic.cochrane.org/sites/nordic.cochrane.org/files/public/uploads/ResearchHighlights/Complaint-to-ombudsman-over-EMA.pdfciterar några punkter ur det 99 sidor långa dokumentet:


Summary of our complaint to the EU ombudsman

On 26 May 2016, we complained to the European Medicines Agency (EMA) over maladministration at the EMA related to safety of the HPV vaccines. The EMA’s replies to us did not fully address our concerns. Some of our concerns were not addressed at all, and several of the EMA’s statements were either wrong or seriously misleading, or irrelevant for the criticism we had posed. We therefore now complain to the EU ombudsman over the EMA. These are our most important observations:1. The EMA has not been open and accountable to the citizens and has not respected their rights to know about the scientific uncertainties related to the safety of HPV vaccines. The officially published 40-page report does not reflect the considerable disagreements among the EMA’s experts and others but gives the impression of a unanimous rejection of the suspected harms.


2. The EMA has not lived up to the scientific standards that must be expected of the agency when evaluating the science related to the safety of the HPV vaccines. One of the key arguments, which appeared no less than ten times in the EMA’s official report, was that there was no difference between what was observed and the expected background incidence of serious harms. However, the underlying research was of such poor quality that these observations are virtually meaningless. The EMA admitted that evidence from observed versus expected analyses cannot confirm a causal association due to the inherent limitations in such data, but then, logically, the EMA cannot provide any reassurance either for the opposite hypothesis, which is that the HPV vaccines are not harmful.
 

3. Contrary to the EMA’s statements, the official report does not describe the most relevant evidence. The EMA emphasized research that is highly unreliable instead of focussing on the most reliable research.
 

4. The amount of spin generated by EMA on its findings does not allow conclusion to be made. Its official report could have been written by a PR agency working for a drug company. It is of public interest to know who wrote or drafted the EMA’s official report, which is anonymous. The bottom line for the EMA seems to have been that the vaccine should be protected from criticism at all costs because it is believed to save lives. One pointer to this is that the text in the official report is nearly identical to the assessments of the EMA’s rapporteur and the drug companies.


5. The EMA did not treat a Danish researcher who raised concerns about possible serious harms of the HPV vaccines fairly. The EMA published pejorative comments that came close to an accusation of scientific misconduct. The EMA’s comments were unprofessional, totally inappropriate and represented unfounded criticism. If drug regulators behave like this when doctors report their observations about possible serious harms of approved products, doctors will be unlikely to alert the public to their observations in future, which would be a complete negation of one of the cornerstones of pharmacovigilance.


6. The EMA seriously misrepresented the facts when it stated that its co-rapporteurs did not agree with the Danish researcher about her concerns.


7. The EMA did not treat fairly the observations and concerns the Danish Health and Medicines Authorities and the WHO Uppsala Monitoring Centre had raised about possible serious harms of the HPV vaccines.

 
8. Contrary to the EMA’s statements, the evidence was not assessed in an objective and scientifically acceptable way and the evidence provided by experts was not given equal consideration. The evidence provided by the vaccine manufacturers was generally accepted at face value, unlike the more reliable and independent publications by the Danish researcher and her colleagues, the Danish Health and Medicines Agency and the WHO Uppsala Monitoring Centre.
 

9. The extreme secrecy, with life-long confidentiality agreements, which the EMA imposed on its working group members and scientific experts is not needed, is not legitimate and is not in the public interest.


10. Some of the redactions the EMA imposed on the documents it delivered to the citizens according to Freedom of Information requests were not needed, were not legitimate according to a 2010 ruling by the ombudsman, and were not in the public interest. The illegitimate redactions included names of contact people at the EMA and scientific assessors, case numbers of patients for which harms were reported, country names for individual cases, numbers of reported harms for individual countries, names of countries where there is an excess incidence of reported harms, and number of doses of the vaccine used in individual countries.

And it goes on and on and on.

Fakta och kunskap om vad som händer och sker gör att vi kan ta bättre beslut för oss själva och vår familj.