fredag 26 oktober 2012

Foppatofflor till barn - nej tack!

Gästinlägg ifrån Elisabeth,Jag blir så trött, barnen som älskar såna foppatofflor. Jag har noterat att en del av dessa skor stinker extremt mycket petroleum och andra starkt luktande kemikalier.

Även om sommaren nu är slut och vi nu längtar efter snö och jul, så är det många som fortfarande använder plastsandaler som inneskor. Kanske är det en dålig idé? Många av plastsandalerna innehåller läskiga ämnen, både för hälsa och miljö - såsom mjukgörare – ftalater och giftiga tungmetaller, allt enligt Kemikalieinspektionen. Mjukgörarna är hormonstörare och giftiga tungmetaller är särskilt illa för växande barn och deras hjärnor och vem vill ha utslagna njurar, inte jag i alla fall. Man fann både bly och cadmium i dessa plastskor.

Kemikalieinspektionen har alltså fått 30 par plastskor analyserade med ett obehagligt resultat. Jag påminner om att ftalater är hormonstörande och de är förvisso inte förbjudna i skor, men väl i vissa andra produkter, särskilt sådana som barn gärna stoppar i munnen. Alla kommer väl ihåg SLVs, Livsmedelsverkets lama kommentarer vid oroliga föräldrars frågor om ftalatinnehållande nappar och nappflaskor. Som vanligt skulle man utreda och överlämna ansvaret till EFSA, den europeiska LivsmedelsSäkerhetsmyndigheten, som naturligtvis fungerar som industrins handgångne man. Tills sist grep Regeringen in och krävde förbud.

Vi har inte råd att riskera våra barns hälsa!


KemI har analyserat plastskor

22 oktober 2012
Kemikalieinspektionen har låtit analysera 30 par mjuka plastskor för att se om de innehåller skadliga kemikalier. Analysresultatet visar att flera av skorna innehöll höga halter ftalater.
Ett par skor innehöll kadmium i en halt över gränsvärdet. Två andra par innehöll bly men detta ämne är inte förbjudet i skor. Inget par innehöll tennorganiska föreningar över gränsvärdet.
Flera skor innehöll ftalater som är hormonstörande och som finns uppförda på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kalladekandidatförteckningen. Dessa ftalater är inte förbjudna i skor, men de är förbjudna i vissa andra produkter, så som leksaker, barnavårdsprodukter och produkter som är avsedda att stoppas i munnen.

Hög halt av ftalater

I nio par skor var halten av ftalater så hög att tillverkare och försäljare måste informera om innehållet. Konsumenter har rätt att få information om produkter de köper innehåller ämnen på kandidatlistan. Informationen ska de få kostnadsfritt inom 45 dagar. I flera av skorna var ftalathalterna mycket höga, upp till 69 procent. De ftalater som hittades var DIBP, DBP och DEHP.
Kemikalieinspektionen har meddelat de företag som sålt dessa skor att de innehåller ämnen på kandidatförteckningen och har upplyst företagen om att de är skyldiga att meddela konsumenter som frågar om att dessa ämnen finns i skorna.

"Fråga i butiken"

- Det är inte förbjudet med ftalater i skor, men vi kan känna viss oro eftersom de är hormonstörande. Även om ett par skor i sig inte utgör någon större risk så bidrar de till den sammanlagda exponeringen. Flera av de här ftalaterna är klassificerade som hormonstörande och ämnena förekommer i ett flertal vanligt använda plastvaror, säger Mariana Pilenvik på Kemikalieinspektionen.
Kemikalieinspektionen råder konsumenter som är oroliga att fråga i butiken om plastskorna innehåller några ämnen påkandidatförteckningen. Konsumenten har rätt att få svar inom 45 dagar.

Ftalater

Det finns inga regler som förbjuder ftalater i skor men flera ftalater är kandidatlisteämnen och omfattas av informationskrav enligt artikel 33 i Reach-förordningen. Det gäller till exempel BBP (Bensylbutylftalat), DBP (Dibutylftalat), DIBP (Diisobutylftalat) och DEHP (Dietylhexylftalat). Ftalaterna fungerar som mjukgörare i PVC-plast och kan förekomma som råvara till plast. Ftalaterna kan tas upp av huden vid direktkontakt med plastmaterial. Vissa ftalater är reproduktionstoxiska och kan påverka testiklarna.

Tennorganiska föreningar

Tennorganiska föreningar omfattas av begränsningar enligt Reach-förordningen bilaga XVII punkt 20. Tennorganiska föreningar såsom tributyltennföreningar (TBT), Dibutyltennföreningar (DBT) och Dioktyltennföreningar (DOT) får inte användas i varor som säljs till eller används av allmänheten om koncentrationen av dem i varan eller en del av varan överstiger motsvarande 0,1 viktprocent tenn. De olika tennorganiska föreningarna har varierande egenskaper men är generellt persistenta, bioackumulerande och toxiska och därmed giftiga för vattenlevande djur. En del av föreningarna har hormonstörande egenskaper och vissa av dem är även reproduktionstoxiska.

Bly i varor

I dagsläget finns det ingen specifik lagstiftning som begränsar förekomsten av bly i varor. Dock finns produktsäkerhetslagen som säger att alla varor som sätts ut på marknaden ska vara säkra. Bly är begränsat i andra konsumentprodukter, till exempel elektronik och leksaker och snart även smycken. Bly är en tungmetall med kända hälsofarliga effekter som barn är extra känsliga för. Därför är det olämpligt att bly finns i varor som är riktade till barn, speciellt om det finns risk att barn kan stoppa dem i munnen.

Kadmium i plast

Kadmium finns upptaget i bilaga XVII punkt 23 till Reach-förordningen och omfattas av begränsningar för användning i bland annat plast. Kadmium får inte finnas i blandningar eller varor framställda av plastmaterial i högre halter än 0,01 viktprocent. Kadmium är cancerframkallande, kan försämra njurfunktionen, leda till benskörhet och det är även farligt för miljön.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar