lördag 28 april 2012

Vaccin som förlamar och steriliserar

Summering av nedanstående artikel:
Bill Gates är inte ensam om att hänga ut dem som är skeptiska mot olika vaccin och dess innehåll. Många s.k. vaccinmotståndare benämns ofta som lägre stående individer med total avsaknad av både vett, etikett och vetenskapliga fakta. Vederbörandes utbildning ställs emot forskares universitetsutbildningar och de syrliga kommentarerna haglar. Lågutbildad, tig och buga dig inför de korrekt akademiskt utbildade herrarna och damerna i position ”hög”. Vaccinmotståndarna får ofta höra att de skall analysera sina åsikter och ta ansvar för alla de barn som kan dö för att de förespråkar försiktighet och utbildning inom området. När höll man en läkare ansvarig sist?
Det kanske helt enkelt bara är så att dollar-Bill helt enkelt lämnade Microsoft för att satsa på de verkligt stora pengarna…. Can´t blame him for trying to make money, or?
Hur manga har hört Bill berätta hur han känner det när han fick veta att 47.500 barn förlamats I Indien och det utav ett vaccin som kommer ifrån hans alldeles egna poliovaccinprogram? Samt att de som förlamats dog dubbelt så fort som de som infekterats av den verkliga/levande virusstammen…..
Man kan ju börja fundera över varför så många anser att dollar Bill är involverad i något slags utrotningsprogram. Vetenskapliga lögner döljs i agendan.
Det är känt sedan tidigare att polio inte kan utrotas och det eftersom den biotekniska industrin framställt viruset på syntetisk väg. Forskare har levt med denna vetskapen i 10 år!
Detta syntetiska polio viruset som skapats av Biotech Labs är mer virulent, mer benäget att döda än den naturliga varianten.
Finns det mer vaccin som fungerar som detta? Självklart! Den biotekniska industrin har även skapat andra syntetiska virus… att nämna Pertussis – kikhosta. Vad händer här, jo, en mer virulent stam bidrar till att vaccinet bidrar till utbrott istället för att skydda.
Det finns många års studier som visar att vacciner orsakar just de sjukdomar som de påstår att de skall förebygga samt att de även orsakar fler sjukdomar. Nya problem har uppstått på allas vår vaccinhimmel!

Självklart är det allvarligt att vacciner orsakar sjukdomar och i fallet med polio där vaccinet även tillför fler dödliga virusstammar. Men det finns ytterligare 2 frågor som nu börjar uppmärksammas och dessa är:
1.      Polysorbat 80  -  infertilitet      - kan ju leda till att vi slipper preventivmedel i framtiden..

2.      2. The introduction of patented intellectual property into all American children and many adults , which raises unaddressed legal questions over who has claim to their bodies, blood, organs, etc. All the new vaccines use patented genetically engineered synthetic material (GMOs) which are shot into people's DNA in the same manner as the biotech industry shoots GMOs into the DNA of seeds. Införandet av patenterade immateriella rättigheter vilket väcker juridiska frågor om ansvar och anspråk. Alla de nya vaccinerna använder patenterade genetiskt syntetiskt material (GMO) som skjuts in i människors DNA på samma sätt som bioteknikindustrin skjuter genetiskt modifierade organismer i DNA frön. The biotech industry is aggressive in claiming rights to what they assert as their intellectual property, even against farmers' land was contaminated against their will through pollination by GMO plants. Utan människors vetskap eller insikt så förorenas deras humana DNA av patenterat GMO! From Nurses and the sterilization experiments of Auschwitz: a postmodernist perspective , speaking of a new ethics, post Aschwitz:
Text nedan är översatt via google translate och innehållet är väl värt för skeptiker till vaccinskeptiker att fundera över:

“At the heart of this new ethics is the testimony of suffering that reflects the Nazi attempt to reduce the human to a mere biological substance, a degree of degradation that erases meaningful distinctions between human and non-human, life and death, ethics and physiology.” "I hjärtat av denna nya etik är vittnesbördet av lidande som återspeglar det nazistiska försöket att minska den mänskliga till en ren biologisk substans, en grad av nedbrytning som raderar meningsfulla distinktioner mellan människa och icke-mänsklig, liv och död, etik och fysiologi . "
The modern pharmaceutical industry seeks that blurring of distinctions: Den moderna läkemedelsindustrin eftersträvar att suddas ut utmärkelser:
“These corporations are voraciously patenting the earth's life forms-its plants, bacteria, viruses, animals and even human genetic lineages. "Dessa företag är glupskt patent jordens livsformer-fabrikerna, bakterier, virus, djur och även människor genetiska linjer. Reproduction of plants, animals and humans may eventually be totally controlled by these corporations, genetically-altered, recombined into chimeric life forms and exploited for profit.” Reproduktion av växter, djur och människor kan så småningom helt kontrolleras av dessa företag, genetiskt förändrade, återförenas i chimära livsformer och utnyttjas för vinst. "
3. The pandemic laws put in place by Bush (whose family is closely tied to the pharmaceutical/biotech industry and made their fortune in Germany) lack public health measures but would establish medical martial law and the forcing of untested (even unknown) vaccines onto the entire population, without the government needing proof an emergency or even that a disease be present. De pandemi lagar som införts av Bush (vars familj är nära knuten till läkemedelsindustrin / bioteknikindustri och gjorde sin lycka i Tyskland) saknar folkhälsoåtgärder men skulle införa medicinska krigslagar och att tvinga oprövade (även okända) vacciner på hela befolkningen, utan att regeringen behöver beviset en nödsituation eller ens att en sjukdom vara närvarande.
The wealthiest people in the world, including Gates, are interested in drastically reducing the population. De rikaste människorna i världen, inklusive Gates, är intresserade av att drastiskt reducera befolkningen. The Bush laws around pandemics are vague enough to invoke at any time and give unlimited power over everyone's bodies, stirring up parallels to the Nazis forcing unknown and untested vaccines on people, writes Dr. Rath: De Bush lagarna kring pandemier är vaga nog att åberopa som helst och ge obegränsad makt över allas kroppar, röra upp paralleller till nazisterna tvingar okända och oprövade vaccin på människor, skriver Dr Rath:
“The pharmaceutical departments of the IG Farben cartel used the victims of the concentration camps in their own way: thousands of them died during human experiments such as the testing of new and unknown vaccines.” "De farmaceutiska avdelningar IG Farben kartellen använde offren för koncentrationslägren på sitt eget sätt: tusentals av dem dog under mänskliga experiment såsom testning av nya och okända vacciner."
The pharmaceutical industry used the false idea that vaccines are miracles that save people, and the ongoing and stunning falsehood that a flu pandemic killed millions in 1918 , to put in place grossly unconstitutional laws that could be invoked at will. Läkemedelsindustrin använde falska idén att vacciner är mirakel som rädda människor, och pågående och fantastiska lögnen att en influensapandemi dödat miljoner år 1918 , att införa grovt författningsstridiga lagar som kunde åberopas efter behag. Those laws would use our own military as an unwitting instrument of harm and potentially of death for Americans. Dessa lagar skulle använda vår egen militär som en ovetande instrument för skada och potentiellt död för amerikaner.
In 2005, researchers Susan Benedict and Jane M. Georges noted : År 2005, forskare Susan Benedict och Jane M. Georges noteras :
“Foucault (1979, 140) utilized the term 'bio-power' to express the exercise of technology to achieve subjugation…. "Foucault (1979, 140) använde termen" bio-power "för att uttrycka utövandet av teknik för att uppnå underkastelse .... Agamben asserts that the ethics that remains 'after Auschwitz' is an ethics of testimony, and the fundamental task of such an ethics is to bear witness.” Agamben hävdar att den etik som återstår "efter Auschwitz" är en etik vittnesbörd och den grundläggande uppgiften för en sådan etik är att bära vittne. "
But Bill Gates, whose vaccines are verifiably paralyzing thousands of children in India and killing twice the number that would have died if they had been paralyzed by a natural disease, attempted in his interview with Sanjay Gupta on CNN, to stop anyone from bearing witness. Men Bill Gates, vars vacciner bevisligen förlamande tusentals barn i Indien och döda dubbelt så många som skulle ha dött om de hade förlamat av en fysisk sjukdom, försökte i sin intervju med Sanjay Gupta på CNN, för att stoppa någon från att vittna. He accused anyone who was doubtful of vaccines of killing children — that group included parents whose children have been injured by vaccines or died from them. Han anklagade alla som var tveksamt av vaccin för att döda barn - den gruppen ingår föräldrar vars barn har skadats av vacciner eller dog från dem.
Such words from Gates are a means to block “testimony,” to stop people from bearing the most painful of witness . Sådana ord från Gates är ett sätt att blockera "vittnesmål", för att hindra människor från att bära den mest smärtsamma av vittnen
Källa:
http://foodfreedomgroup.com/2012/04/26/major-new-issues-with-vaccines-are-surfacing/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar