fredag 17 oktober 2014

Mögel-Analys med DNA ERMI kopplas nu till sjukdom

Jerker har

skrivit lite om att analys Mögel-DNA nu jämförs med uppkomst av astma och andra sjukdomar.


Tack Jerker för att du kämpar i både medvind och motvind. Jag hoppas att de som har mögel i sina hus och de som har barn i mögelskolor läser. / Pia


LFS informationDNA-analyser länkade till sjukdom

Grovt räknat är olika symtom och sjukdomar som astma kopplade till ett högre ERMI. Forskningen om mögel i förhållande till sjukdom är fortfarande i sin linda. Mögel-DNA kan genom artbestämning vara en god hjälp på vägen att bättre förstå varför personer i ett mögelhus i större grad än personer i ett friskt hus far illa. Forskaren Ritchie C. Shoemaker kan vara den som än så länge öppet tagit denna forskning längst genom att jämföra ERMI med symtom hos sin undersökningsgrupp. Han finner samband mellan kraftigare mögelförekomst motsvarande högre värden på ERMI-skalan och neurologiska problem som hjärndimma, svårigheter med minnet och varierande kognitiva problem, i sin tur relaterat till förändringar i hjärnan antydande att centrala nervsystemet kan vara berört via inflammation och mögeltoxiner etc. Redan över ett ERMI-värde om 2 ska enligt Shoemaker återfall ses hos patienter som återvänder till det mögelskadade huset efter att ha varit ifrån detta och under tiden återhämtat sig (5). Sju år senare följer Shoemaker upp med ännu mer information om att hjärnan verkar påverkas av mögel i hus. Här refererar vi såväl till Shoemaker som till andra forskare vilka säger samma sak, bl.a. att depression är vanligt (6).

Övrig forskning verkar i del stå och stampa kring begreppet astma samt andra luftvägsåkommor etc. Det är viktigt att fastställa incidens (hur många som under viss tid drabbas av astma i ett hus med mögel och bakterier) och titta på vilka mögelarter och vilka bakterier som var och en eller tillsammans kan nyutlösa luftvägssjukdomen. Lika viktigt anser vi det vara att forska i ett vidare begrepp än så här eftersom astma bara är en liten del av den samlade och rapporterade symtom- och sjukdomsbilden som framkommer då personer får berätta om sina upplevelser och forskare med Shoemakers kaliber får träda fram med sina rön. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar