söndag 26 juni 2011

Medicinsk forskning, hederlighet eller ekonomisk intressekonflikt?

Hur ser det då ut i vårt land idag vad det gäller universitetsforskares kontakter med näringslivet och öppenheten i informationen om dessa? Liksom i USA har vi en lag (högskoleförordningen) enligt vilka statligt anställda forskare skall rapportera sina bisysslor till arbetsgivaren. Denne skall i sin tur granska och antingen godkänna eller förvägra de redovisade uppdragen. Lokalt på universiteten sköts detta något olika men som helhet är regelverken vaga. För att ta KI som exempel så införde Harriet Wallberg-Henriksson efter att 2004 ha tillträtt som rektor en ny blankett för redovisning av bisysslor. Vad det gäller inkomster från dessa skall endast anges ifall de överstiger 100.000 kr eller inte. Detta visar om något att man inte tar saken på allvar. Det är självklart av största vikt att veta om ett uppdrag vid sidan av tjänsten ger en intäkt om 100.000 kr eller en till flera miljoner kr. Beträffande delägarskap i form av aktieinnehav eller liknande anges inte närmare hur rapporteringen skall ske. Därför lämnas vanligen inte heller några sådana uppgifter. Betydligt striktare krav på redovisning av intressekonflikter finns sedan länge i flertalet vetenskapliga tidskrifter. Avsikten är att ge läsaren möjlighet att bedöma i vilken mån det föreligger ekonomiska bindningar som kan ha påverkat studiens uppläggning, insamlandet av resultat och deras uttydning. Tyvärr är det dock få eller inga tidskrifter som anser sig ha resurser att kontrollera de uppgifter som lämnas. Både tidskrifterna och deras läsare får därför lita till författarnas hederlighet.

Den beskrivna utvecklingen har lett till att KI kan liknas vid en företagskorporation med stora kommersiella intressen i sin egen verksamhet (tyvärr har det visat sig vare en förlustmaskin). Vad detta betyder är att faktorer utanför det som ligger i det allmännas och vetenskapens intresse ofrånkomligen kommer att påverka prioriteringar och fördelning av resurser. Denna problematik behöver i ökad utsträckning komma upp på agendan och diskuteras offentligt. Till stora delar är det som sker något som allmänheten fått mycket lite information om. När Harriet Wallberg-Henriksson 2004 tillträdde som rektor betonade hon vikten av en god etik och öppenhet. Hon satte som mål även upp att KI skulle stärka sin position i rangordningen av universitet runt om i världen. Utveckklingen har dessvärre gått i motsatt riktning. Under de senaste månaderna har vi i DN och SvD kunnat läsa artiklar under rubriker som ”Nepotism avgör karriär på KI” och ”Rättslösa forskarstudenter på KI”. Det kanske är dags för KI:s ledning och ansvariga politiker att fundera över vad det är som pågår och vidta åtgärder.
Läs vidare:   http://www.newsmill.se/print/5137

20 professorer ifrån KI har granskats - läs resultatet och bilda dig en egen uppfattning.

Ramlade in på denna artikel när jag sökte på Mona Ståhle och psoriasisartrit. En mycket besvärlig sjukdom för dem som levt med psoriasis i många år. Hur långt har man egentligen kommit i forskningen när cellhämmande medel används istället för inflammationshävande? Jag bara undrar......

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar